Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2015 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
387 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym najpierw stwierdzić, że na tym etapie prac nad obywatelskim projektem ustawy formalnego stanowiska rządu jeszcze nie ma. Natomiast dwa ministerstwa zostały upoważnione do reprezentowania rządu podczas pierwszego czytania w tej debacie, w tej dyskusji: Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z powodów oczywistych.

Chciałbym się odnieść na początku do tych głosów, które polegały na takich ukłonach wobec funkcjonariuszy Służby Celnej - pozdrawiam państwa oczywiście serdecznie - które były takimi umizgami do was ze strony Platformy Obywatelskiej. Proszę państwa, to jest hipokryzja. Szanowni funkcjonariusze, przecież czekaliście na dzień takiej dyskusji długo i przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL tego się nie doczekaliście. Mało tego, to nie Platforma Obywatelska reprezentowała taki pogląd, żeby uregulować tę kwestię i włączyć Służbę Celną do systemu zaopatrzeniowego, emerytalnego przed Trybunałem Konstytucyjnym, tylko Prawo i Sprawiedliwość. Ja miałem tę przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość występować przed Trybunałem Konstytucyjnym. (Oklaski) Więc dzisiaj te głosy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej są zupełnie nieuprawnione, niezrozumiałe. Jeżeli tak dobrze tej służbie życzycie i chcecie, żeby ta kwestia była uregulowana, to trzeba było to załatwić. Trzeba było to załatwić. Mieliście czas na to - osiem lat.

(Głos z sali: Nikt nie krytykował.)

Nie było waszego głosu. A funkcjonariusze Służby Celnej walczyli długo o tę sprawę, walczyli tak naprawdę prawie 20 lat. Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2014 r., tak?

(Poseł Arkadiusz Czartoryski: 2015 r.)

2015 r., przepraszam...

(Poseł Arkadiusz Czartoryski: Chyba 2015 r., świeży.)

To dobrze, czas tak szybko nie biegnie.

...jest wyrokiem historycznym, bo naprawdę ta walka celników trwała bardzo długo. Trybunał Konstytucyjny po rozważeniu argumentacji przedstawionej we wnioskach związków zawodowych działających w Służbie Celnej i argumentów sformułowanych w naszym wniosku, Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wydał ten wyrok, który wszyscy państwo znacie.

Tu od razu powiem, bo było pytanie, że terminu dostosowania przepisów ustawy do treści wyroku ten wyrok nie zawiera, nie jesteśmy związani jakimś konkretnym terminem. Ale to jest wyrok, który szanujemy, honorujemy i chcemy go wykonać. Mówił o tym pan przewodniczący Arkadiusz Czartoryski w imieniu klubu parlamentarnego.

Nasze stanowisko, szanowni państwo, w żadnej sprawie, w tym w tej, przed wyborami i po wyborach się nie zmienia. Jesteśmy konsekwentni we wszystkich sprawach, które przedstawialiśmy, deklarowaliśmy, o które zabiegaliśmy jako opozycja, i teraz fakt, że wygraliśmy wybory dzięki poparciu społeczeństwa, stworzyliśmy rząd i możemy o tym decydować, niczego tu nie zmienia. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej nas zobowiązuje do tego, żeby to wszystko, co było zapowiadane, wykonać.

Będzie praca w komisji czy komisjach - nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnięte - i tam będziemy wszystkie istotne aspekty, wszystkie ważne szczegóły, zakres regulacji ustalać. To jest oczywiście przed nami. Natomiast kierunek jest jasny. I ten pogląd, który w dalszym ciągu podzielamy, że jeżeli istnieje odrębny zaopatrzeniowy system emerytalny dla funkcjonariuszy, to funkcjonariusze Służby Celnej powinni być do niego włączeni, jest uzasadniony i aktualny.

Pojawiało się tutaj chyba pewne niezrozumienie w wypowiedziach, bo niektórzy spośród posłów zabierających głos mówili o tych, którzy pracują na linii frontu, i tych, którzy pracują w biurach. Proszę państwa, trzeba odróżnić trzy kategorie osób. Po pierwsze, to są funkcjonariusze Służby Celnej i pracownicy cywilni, tak jak w każdej służbie takie dwie kategorie występują, a państwo myśleliście na pewno o takim innym rozróżnieniu, o takiej trzeciej kategorii, czyli o funkcjonariuszach, którzy aktualnie w danym momencie nie pracują jako ci liniowi, ale oni w każdej chwili mogą być tam skierowani.

I tu prośba, żebyście myśleli państwo w ten sposób, że funkcjonariusze Służby Celnej, tak jak wszyscy inni funkcjonariusze, nie pracownicy cywilni, to jest jedna grupa, jedna kategoria. To jest bardzo istotna sprawa, bo gdybyśmy dzisiaj, na tym etapie naszego myślenia i prac, dokonali takiego rozróżnienia, to oczywiście należałoby to zrobić w stosunku do innych służb mundurowych także. A przecież w Straży Granicznej tego podziału nie ma, w Policji tego podziału nie ma czy w Państwowej Straży Pożarnej też tego podziału nie ma.

Jeżeli mówimy o uprawnieniach emerytalnych, to dotyczą one wszystkich funkcjonariuszy w tych służbach, a nie wybranych. Trybunał wprawdzie w swoim orzeczeniu, powiedzmy, osiągnął pewien kompromis, wskazał trzy konkretne punkty art. 2 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej, stwierdzając, że to właśnie niewłączenie tych funkcjonariuszy do systemu emerytalnego jest niezgodne z konstytucją, ale nie powiedział nic innego o pozostałych, co nie oznacza, że kazał nam podzielić funkcjonariuszy na takich i innych, na tych, którzy będą mieli uprawnienia emerytalne z systemu zaopatrzeniowego, i tych, którzy tych uprawnień mogą nie mieć. To oczywiście jest decyzja ustawodawcy, ale powtarzam, że gdyby dzisiaj według obecnego stanu prawnego takie myślenie przyjąć, to oczywiście zaraz pojawi się pogląd, uzasadniony, że to samo dotyczyć może i powinno pozostałych służb, prawda? A tego postulatu nikt przecież nie formułuje.

Panie przewodniczący, chyba jasno tłumaczę tę kwestię czy...

(Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomir Siwy: Komisyjnie można to zrobić.)

Jeżeli niejasno, to jeszcze mogę to zrobić inaczej.

Chodzi o to, że takie postawienie sprawy na samym początku tej dyskusji, że zajmujemy się tylko jedną grupą funkcjonariuszy Służby Celnej, jest, krótko mówiąc, dość niebezpieczne. Myślę, że to tak trzeba powiedzieć.

Proszę państwa, trudno jest dzisiaj - będzie jeszcze o tym mówił pan minister finansów - przedstawić koszty, dlatego że, po pierwsze, nie wiadomo, jaki zakres ta ustawa przyjmie, po drugie, nie wiadomo, w jakim czasie, w jakim rytmie funkcjonariusze Służby Celnej będą korzystali z uprawnień emerytalnych. Pamiętajmy, że zawsze w służbach mundurowych jest tak - i w starym systemie tak było, i w tym zmienionym od 1 stycznia 2013 r. też tak jest - że opłaca się pozostawać w służbie dłużej, że za każdy rok służby funkcjonariusze nabywają prawa do procentowo wyższych świadczeń emerytalnych. To jest motywujące do tego, żeby pozostawać dalej w służbie.

Pamiętam taką dyskusję na temat policjantów. Niektórzy uważali, że policjanci przechodzą po 15 latach na emeryturę, bo należą im się te najniższe uprawnienia 40-procentowe. Tak, ale jak zbadaliśmy tę kwestię, okazało się, że 1% przechodzi po 15 latach służby, a średnia służby - to był chyba rok 2012 albo 2013, kiedy to badaliśmy - to jest 28,5 roku. A więc trzeba te mity, proszę państwa, też obalać, bo przeciwnicy tego odrębnego systemu chcą wmówić reszcie społeczeństwa, tym, którzy korzystają z systemu ZUS-owskiego czy KRUS-owskiego, że to jest taka grupa, która ma szczególne przywileje, z których korzysta, i to są ogromne świadczenia. Tak nie jest. To są po prostu mity.

Na tym tle mogę wypowiedzieć jeszcze jedną myśl, która wydaje mi się oczywista i która tu powinna zostać wyartykułowana. Otóż każde dobrze zorganizowane, odpowiedzialne państwo powinno troszczyć się, dbać o tych, którzy mu służą, którzy zapewniają jego bezpieczeństwo czy przynoszą dochody, jak w przypadku celników. O te służby państwo musi dbać w sposób szczególny z tych racji, o których powiedziałem, i dlatego że służba w tych formacjach jest szczególnie trudna, niebezpieczna, wiąże się z najróżniejszymi ograniczeniami, obostrzeniami, wyrzeczeniami itd.

Wracam do istoty orzeczenia trybunału. Trybunał powiedział tyle: jeżeli jest odrębny system emerytalny, to niewłączenie celników do niego w tym zakresie, o którym mowa w wyroku, jest niekonstytucyjne. To musimy naprawić i chcemy to naprawić. Liczymy na to oczywiście, że to będzie jeden z elementów - oczywiście niejedyny, niewystarczający, mamy tego świadomość, z różnych innych powodów powinna być pełniona pełna oddania profesjonalna, ofiarna służba, i oczywiście taka ona jest - że ten czynnik też będzie sprzyjał temu, żeby jeszcze lepiej celnicy pełnili swoją służbę dla państwa polskiego.

Rzeczywiście jest tak, że 1/3 budżetu, dochodów budżetowych jest gromadzona w budżecie za pośrednictwem Służby Celnej. To jest ogromna kwota, wielka odpowiedzialność. Tu są też pewne możliwości jeszcze lepszego, sprawniejszego działania i zwiększenia tych dochodów, o czym państwo celnicy na bardzo wielu spotkaniach mówią. To, że chcemy tę kwestię uregulować, to jest jedno, ale oczywiście odrębną kwestią - i to też mówię w imieniu rządu, bo to nie jest nasz resort, spraw wewnętrznych i administracji, tylko minister finansów, ale tak czy inaczej jest to rząd - jest to, że jest taka wola, żeby te przepisy, które państwu przeszkadzają w sprawnym działaniu, a co do których nawet istnieją wątpliwości, czy nie były świadomie tak kształtowane - to też państwa opinia, z którą trudno w wielu przypadkach się nie zgodzić - będą poprawione. Krótko mówiąc, one muszą stanowić szczelny system, a nie sito, z którego korzystają ci, którzy są nieuczciwi, zwłaszcza zorganizowane grupy przestępcze. Na granicach, w cle, w akcyzie jest sporo takich, jak się okazuje, możliwości, które mogą być też wykorzystywane.

Chcemy, żeby budżet państwa otrzymywał to, co jest mu należne, i oczywiście mówimy o tym w kategoriach tego, co jest należne w obecnym systemie, czyli bez zwiększania obciążeń obywateli czy bez zwiększania jakichkolwiek podatków czy danin. Jeżeli nieuczciwi ludzie, przestępcy korzystają na tym, że ten system prawny, zwłaszcza system przepisów wykonawczych, jest nieszczelny, to trzeba to zmienić. I to jest bardzo ważny aspekt tej sprawy, o której rozmawiamy.

Proszę państwa, tu były też podnoszone kwestie dotyczące innych służb, które noszą mundury. Odróżnia się służby mundurowe i służby umundurowane, a tu państwo przywoływaliście przykłady służb umundurowanych, które nie podlegają pewnym rygorom pragmatyki służbowej tak jak służby mundurowe. Odróżnia się te dwie kategorie, ale niezależnie od tego, co o tym powiedzielibyśmy, wyrok trybunału dotyczy przecież Służby Celnej, nie innych służb, i dlatego o niej dzisiaj rozmawiamy, to jej dotyczy obywatelski projekt ustawy, który dzisiaj rozpatrujemy.

Co do innych służb, jest to kwestia zupełnie innego czasu na dyskusję. Mogę tylko powiedzieć o jednej z nich, bo tu padało też dwa razy co najmniej pytanie o Inspekcję Transportu Drogowego. Chciałbym powiedzieć raz jeszcze, bo już była ta informacja obecna w przestrzeni publicznej, że zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości, które bierze dzisiaj odpowiedzialność za państwo w wyniku wygranych wyborów, zechcemy tę służbę włączyć do Policji. To spowoduje usprawnienie wykonywania zadań tej służby - wykonywanie ich w ramach dużej formacji policyjnej, policji drogowej. Sprawy emerytalne siłą rzeczy funkcjonariuszy ITD, jeśli tak można dzisiaj powiedzieć: funkcjonariuszy, tak powiem, zostaną też rozwiązane jakby w tym procesie włączania do Policji. Czyli ta kwestia nie będzie stanowiła już później problemu. W tej chwili trwają prace analityczne nad tym, jak to przeprowadzić, kiedy to zrobić, jak różne zadania ułożyć, żeby doświadczenie tej służby dobrze zostało wykorzystane i dobrze służyło bezpieczeństwu w przestrzeni publicznej, na drogach i temu wszystkiemu, co realizuje dzisiaj Inspekcja Transportu Drogowego.

Nie chcę wchodzić w szczegóły związane z fotoradarami, z opłatami, z mandatami, z tym, że służba tego typu winna pracować całą dobę, nie powinna mieć tych ograniczeń kodeksowych, jak to dzisiaj jest w przypadku Inspekcji Transportu Drogowego. Powiem tylko dla uspokojenia tych, którzy by myśleli, że to jest jakieś działanie nieskonsultowane, nieakceptowane, iż samo środowisko osób zatrudnionych w Inspekcji Transportu Drogowego akceptuje to rozwiązanie, wręcz domaga się tego rozwiązania. Otrzymujemy teraz właśnie takie wnioski, postulaty, żeby spotkać się i mapę działań ustalić, żeby poinformować, kiedy to będzie. Takie jest oczekiwanie, a więc mamy tutaj partnera w tej służbie, która chce być właśnie włączona do Policji. Zmniejszy się przez to liczba służb uprawnionych do kontroli. My ciągle jesteśmy zatrzymywani jako obywatele przez najróżniejsze służby. One muszą działać, muszą działać skutecznie, ale może być ich mniej. O jedną zmniejszymy, a zwiększymy sprawność działania w tym obszarze.

Praktycznie to chyba wszystko, co ważne, co dzisiaj można powiedzieć z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Tu padło jedno pytanie, które jest pytaniem szerokim, bo dotyczy nie tylko tego resortu, ale także resortu sprawiedliwości, o kwestie kar, statystyk. Oczywiście musimy te dane zebrać. Dzisiaj tak od ręki odpowiedzi na to pytanie udzielić się nie da, ale to zostanie zbadane i pan poseł pytający czy pani poseł pytająca - bo nawet nie zapisałem nazwiska, ale znajdziemy to w protokole - otrzyma na nie odpowiedź.

Kończąc...

(Poseł Krystyna Skowrońska: A mapa, panie ministrze?)

Ja pani poseł mówiłem, że termin w wyroku trybunału nie został przesądzony, nie ma tam terminu. My rozpoczynamy nad tym prace w komisji, bo sądzę, że ten projekt trafi do komisji, i nie jest sprawą rządu wyznaczanie mapy prac nad tą ustawą.

(Poseł Krystyna Skowrońska: Ale państwo...)

Mam nadzieję, że te prace będą przebiegały sprawnie. A dzisiaj trudno w jakikolwiek sposób zaplanować wydatki, skoro nie ma ustawy. Proszę nie oczekiwać tego, że będzie np. poprawka do ustawy budżetowej na 2016 r., skoro nie ma takiej ustawy. Pani poseł dobrze wie, że to jest niemożliwe, generalnie niemożliwe, bezsensowne itd.

Przy okazji dyskusji o kosztach, całości, nie w tym jednym miejscu, chcę zwrócić uwagę, że powstaną wydatki w tym systemie. Będzie też dalsze pytanie, jeżelibyśmy tę ustawę uchwalili, jak obsługiwać ten system. Oczywiście jest tu też pytanie, czy nie dołączyć np. do istniejącego systemu. System emerytalno-rentowy funkcjonujący w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dość silną strukturą. Pewnie można by pomyśleć, mimo że ta służba nie należy do tego resortu, że obsługa mogłaby być przejęta na zasadzie jakiegoś porozumienia czy ustawy. To jest kwestia do przemyślenia, czy nie tworzyć oddzielnej służby, czy też tworzyć oddzielną służbę emerytalno-rentową. Wojsko ma swoje rozwiązania, MSWiA ma swoje rozwiązania. Trzeba będzie to rozstrzygnąć, ale to jest kwestia do rozstrzygnięcia w trakcie prac nad ustawą. Chcę podkreślić jeszcze to, że funkcjonariusze Służby Celnej płacili składki do ZUS przez cały czas, do tej pory. Tak że jeżeli mowa o kosztach, to trzeba przynajmniej o te koszty, że tak powiem, to wszystko per saldo, globalnie pomniejszyć, bo oni odprowadzali składki.

(Poseł Krystyna Skowrońska: Zrozumieliśmy, że... Dopytamy.)

To, czy one są na kontach, czy one są w ZUS, to jest oddzielne zagadnienie. Oczywiście, że ich nie ma. Przecież budżet dokłada co roku wiele miliardów złotych do ZUS, do KRUS. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Ale oni, funkcjonariusze Służby Celnej, państwo tu siedzący i cała służba płacili te składki przez te lata.

Liczba osób uprawnionych w poszczególnych latach po przyjęciu ustawy oczywiście będzie wyliczona, ale uprawnienie nie oznacza, że te osoby będą z tego korzystały. Jeszcze raz przypomnę, jak wygląda ta sprawa choćby w Policji. Uprawnienie do otrzymania najniższej emerytury nie oznacza korzystania z tego uprawnienia. Oczywiście jest też kwestia zakresu, zakresu, o którym rozstrzygnie ustawa, tego, kogo będzie dotyczyła ta ustawa w ostateczności. Pamiętajmy także, że mamy dwa systemy w służbach mundurowych, ten starszy, sprzed 2013 r., i ten nowszy, od 1 stycznia 2013 r. Te kwestie też tu trzeba będzie dobrze rozważyć. Ale to jest przed nami.

Proszę państwa, kończąc, jeszcze raz powtarzam: nie ma formalnego stanowiska rządu, takiego napisanego, sprecyzowanego, które można by państwu przedstawić, ale jesteśmy z ministrem finansów upoważnieni do reprezentowania na tym etapie w pracach nad tą ustawą rządu i moja wypowiedź część tego stanowiska wstępnego na dzisiaj wyczerpuje. Pan minister finansów powie oczywiście za chwilę o swojej części. Ja państwu bardzo dziękuję.

Liczę na to, że sprawę tę załatwimy tak, żeby dobrze służyła państwu polskiemu i funkcjonariuszom, którzy dla tego państwa w bardzo istotnym miejscu, dostarczając dochodów do budżetu państwa, pracują. Przy okazji dziękuję państwu, panie i panowie funkcjonariusze Służby Celnej, za dotychczasową partnerską współpracę przed trybunałem i powiem tak - co będzie dla państwa zrozumiałe - i nie tylko. Wspólnie damy radę! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.