Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama, Marzena Machałek i Waldemar Andzel - Zapytanie z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Pytanie w sprawie nieprzystąpienia uczniów do egzaminu maturalnego z powodu braku możliwości poprawienia ocen

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
217 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jarosław Gonciarz:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Według informacji przekazywanych również do moich biur poselskich do kuratoriów wpływają skargi na brak możliwości poprawienia ocen przez uczniów w efekcie strajku nauczycieli. W takiej sytuacji uczniowie najwyższych klas liceów, techników, którzy z powodu strajku nauczycieli nie mogli poprawić ocen, nie przystąpili również do matury. Jako przykład można podać to, że do Kuratorium Oświaty w Katowicach wpłynęły dwie skargi dotyczące braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów. W szkole, w której uczniowie złożyli skargę, przeprowadzono doraźną kontrolę. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Kuratoria w całej Polsce spodziewają się teraz kolejnych zgłoszeń.

    W związku z powyższym pragnę zapytać, czy ministerstwo posiada informacje, ilu uczniów będących w klasie maturalnej nie zdążyło poprawić ocen w dostępnym dla nich czasie. Czy znamy skalę tego zjawiska? Czy ministerstwo zamierza w jakiś sposób podejść do tego problemu? Dziękuję.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście w tym roku sytuacja była trudna. Była trudna dla uczniów, była trudna dla nauczycieli, szczególnie tych, którzy zaangażowali się w proces przystępowania do egzaminów w VIII klasie i egzaminów gimnazjalnych oraz ich przeprowadzania. Sytuacja była trudna także w związku z maturą, jednakże zastosowanie tzw. ustawy maturalnej, czyli przepisów, które umożliwiały dyrektorowi klasyfikowanie, pozwoliło uczniom, a było ich ponad 15 tys. w 197 szkołach, uzyskać oceny, być klasyfikowanymi, a w związku z tym mogli przystępować do matury.

    Natomiast przechodząc do szczegółowej odpowiedzi na pytanie, należy przypomnieć kilka istotnych zapisów prawnych, które mówią o tym, z czego wynika i jak organizowane jest w polskich szkołach ocenianie. A więc do egzaminu maturalnego mogą przystąpić osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, czyli liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia, a więc osoby posiadające wykształcenie średnie bądź średnie branżowe. Decyzja o przystąpieniu bądź nieprzystępowaniu do tego egzaminu należy do osoby zainteresowanej. Natomiast do egzaminu maturalnego nie może przystąpić osoba, która w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji końcowej nie uzyskała ocen pozytywnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, czyli, innymi słowy, nie ukończyła szkoły.

    Te zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają trzy dokumenty: ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenia, oraz statut szkoły, który określa to, co się nazywa wewnętrznym ocenianiem. W związku z tym warto przypomnieć, że to ocenianie i klasyfikowanie należy do kompetencji nauczyciela, który prowadzi zajęcia edukacyjne. Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek, co jest ważne, poinformować uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania. Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Uczeń, zwłaszcza ten zagrożony negatywną oceną, może skorzystać z możliwości podwyższenia przewidywanej oceny rocznej. Informację o tym, jaki jest tryb podwyższania, również zawiera statut, czyli wewnętrzny system oceniania. Jeżeli, i to jest ważne, nauczyciel nie zachował trybu dotyczącego warunków ustalania oceny rocznej, uczeń bądź jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia. Termin składania tych zastrzeżeń obejmuje okres od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej do dnia upływu 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej, jest zobowiązany powołać komisję, która przeprowadzi sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. W tej sytuacji ocena ustalona przez komisję staje się roczną oceną klasyfikacyjną z danego przedmiotu.

    I teraz to, co już powiedziałam - w związku z sytuacją strajków nauczycieli w kwietniu 2019 r., w wyniku których nie wszystkie rady pedagogiczne wykonywały czynności wynikające z ich kompetencji, wprowadziliśmy zmiany, które pozwoliły to przeprowadzić. Dzięki temu uczniowie, którzy ukończyli szkoły średnie, mogli przystąpić do matury. Chcę powiedzieć, że ministerstwo dotychczas nie gromadziło danych o liczbie uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego w związku z tym, że nie ukończyli szkoły, ale w związku z sytuacją, która ma miejsce, takie dane będziemy starali się zebrać. I to, co możemy powiedzieć i co na pewno zrobimy: przeanalizujemy te wszystkie sytuacje, szczególnie te, w których wpłynęły skargi. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły cztery skargi. W związku z tym, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ministerstwo przekazało te skargi, te zastrzeżenia kuratorom do badania w trybie nadzoru pedagogicznego. Każda z tych sytuacji będzie przez ministerstwo edukacji sprawdzona i przeanalizowana. Innymi słowy, ta sytuacja jest dla nas sytuacją nową, zdołaliśmy nad nią szybko zapanować, nowelizując przepisy, aczkolwiek (Dzwonek) nie można wykluczyć, że były przypadki, w których uczniowie czują się poszkodowani. W związku z tym każdą z tych skarg będziemy badać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jarosław Gonciarz:

    Pragnę jeszcze dopytać, czy tegoroczne sytuacje, które miały miejsce w związku z klasyfikacją uczniów, egzaminami, ustalaniem końcowych ocen, mają swoje odzwierciedlenie w postaci wypracowania przez ministerstwo nowych rozwiązań, które umożliwiłyby uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Czy też jest tak, że obecne przepisy, regulacje są wystarczające? Dziękuję.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja przede wszystkim skorzystam teraz z okazji, żeby wszystkim nauczycielom, wszystkim samorządowcom, osobom, które weszły w skład komisji egzaminacyjnych, w skład zespołów nadzorujących... I nie tylko jeśli chodzi o to, bo tu mówimy w tej chwili o maturze, ale mówię też o absolwentach, w odniesieniu do sytuacji, która miała miejsce na zakończenie szkół podstawowych i gimnazjów. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz za to, że udało się te egzaminy sprawnie przeprowadzić. Oczywiście wymagało to nadzwyczajnych sytuacji, nadzwyczajnych zmian w prawie, ale rząd, ministerstwo podjęły na tyle szybkie działania, że rzeczywiście egzaminy zostały przeprowadzone, a także odbyła się we wszystkich szkołach klasyfikacja.

    Aczkolwiek chcę powiedzieć o tym, co my w tej chwili gromadzimy. Na dzień 30 września każdego roku gromadzimy informacje o liczbie osób, które rozpoczęły naukę w klasie maturalnej, liczbie absolwentów szkół kończących się egzaminem maturalnym oraz liczbie osób, które zdawały egzamin maturalny, i będziemy oczywiście te dane porównywać. W związku z zaistniałą sytuacją będziemy również zbierać - poprzez MEN, poprzez kuratorów oświaty - szczegółowe dane dotyczące sytuacji uczniów, którzy w tym roku nie ukończyli klasy maturalnej z powodu tej sytuacji, która miała miejsce. Po przeanalizowaniu tej sytuacji na pewno ministerstwo rozważy działania, rozważy, czy nie będą potrzebne zmiany w przepisach bądź zmiany w przepisach dotyczących nadzoru pedagogicznego czy oceniania, które mogłyby usprawnić taką sytuację, w której uczeń z powodu właśnie takich kwestii, jakie miały w tym roku miejsce, czuje się pokrzywdzony.

    Natomiast chciałabym jeszcze podkreślić, że niezależnie od naszych przepisów, tak jak powiedziałam, przepisy o ocenianiu to są przepisy ustawy o systemie oświaty, to są stosowne rozporządzenia, to jest wewnątrzszkolny system oceniania. Przypomnę, że na statut szkoły, na ten wewnątrzszkolny system oceniania czy wewnętrzne ocenianie mają wpływ rodzice. Ważne, żeby bardzo dobrze też byli o tym poinformowani. Ale niezależnie od tego oczywiście istnieje droga cywilnoprawna i jeżeli jest taka sytuacja, w której rodzic uważa, że w tej sytuacji jego dziecko zostało skrzywdzone, to na drodze cywilnoprawnej może dochodzić tego, że nastąpiła tutaj krzywda czy strata, jeśli chodzi o dziecko. Jest to (Dzwonek) oczywiście związane z udowodnieniem niezachowania procedur, które są w tych dokumentach, o których mówiłam, opisane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.