Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Teresa Wargocka - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
762 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

    W niniejszym projekcie nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r., zwanej dalej ustawą, proponuje się bardzo liczne zmiany. Dwie zmiany mają charakter systemowy, pozostałe zmiany są to zmiany w dużym stopniu doprecyzowujące i wnoszące nowe rozwiązania postulowane od dłuższego czasu przez różne środowiska edukacyjne. Główna zmiana systemowa dotyczy zniesienia od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Obecnie przystąpienie do tego sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a wyniki sprawdzianu nie są brane pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do gimnazjów obwodowych. Wyniki sprawdzianu brane są pod uwagę przy rekrutacji do szkół dwujęzycznych, międzynarodowych oddziałów oraz do klas sportowych. W związku z tym w zakresie rekrutacji do tego typu szkół i gimnazjów, które prowadzą takie klasy, wprowadzono również zmianę rekrutacyjną. Organy prowadzące będą mogły ustalić zasady rekrutacji. W ustawie proponujemy, aby trzy przedmioty - język polski, matematyka i język obcy nowożytny - były brane pod uwagę w tej rekrutacji.

    Jeżeli chodzi o sam poziom wiedzy i umiejętności uczniów, któremu służył sprawdzian po szkole podstawowej, proponujemy dla tych szkół i tych rad pedagogicznych, które chciałyby prowadzić badanie edukacyjnej wartości dodanej, aby w I klasie gimnazjum na zasadzie dobrowolności przeprowadzać taki test diagnostyczny. Ten test diagnostyczny będzie wypracowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W formie elektronicznej będzie docierał do szkół. Te szkoły, które będą chciały przeprowadzić ten test we własnym zakresie, zorganizują jego przeprowadzenie oraz ocenią te testy wypełnione już przez uczniów.

    Druga ważna kwestia dotyczy powołania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Po tym pierwszym etapie, który już jest w obecnym prawie oświatowym, maturzysta ma prawo wglądu w swoją pracę maturalną i może do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej składać wniosek o ponowną weryfikację punktów, jeżeli uważa, że ta punktacja została źle dokonana. W obecnym stanie prawnym to była ostateczna decyzja dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W zależności oczywiście od sytuacji te wyniki były poprawiane na korzyść ucznia bądź nie były zmieniane. W tej chwili Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie lata było bardzo dużo wniosków, protestów absolwentów, były nawet sprawy sądowe, wiemy, że ten egzamin maturalny, egzamin dojrzałości to jest często również egzamin wstępny na studia, w związku z czym uczniowie, zwłaszcza w wypadku takich przedmiotów, jak chemia, biologia, matematyka, składali odwołania i walczyli o swoje racje, jak wspomniałam, nawet przed sądami... W związku z tym kolegium arbitrażu jest powołane przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, składa się z niezależnych ekspertów, a ocena kolegium jest oceną ostateczną.

    Jeżeli chodzi o egzamin maturalny, wprowadzamy możliwość wykonania fotografii pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Dotyczy to także egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. To jest na pewno duże odciążenie w pracy komisji okręgowych, ponieważ zawsze taki wgląd odbywał się w obecności pracownika okręgowej komisji egzaminacyjnej i absolwent, abiturient mógł zrobić jedynie notatki.

    Kolejne zmiany. Wprowadzamy zmianę po zmianie, ponieważ w obecnym stanie prawnym zasady rekrutacji, a przede wszystkim terminy rekrutacji oraz terminy składania dokumentów, są zawarte w ustawie o systemie oświaty. Ta sytuacja prawna powodowała już na etapie sporządzania rozporządzenia do tej ustawy bardzo wiele protestów, wiele dyskusji. W związku z tym chcemy, aby w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 i na następne lata szkolne terminy tego postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego terminy składania dokumentów były ustalone tak, jak było to dawniej, przez organy prowadzące lub właściwego kuratora oświaty zgodnie z jego kompetencjami

    Ustaliliśmy również zasady rekrutacyjne od roku szkolnego 2017/2018 na lata następne do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. To była pewna luka prawna, wymagała ona wypełnienia.

    Od 1 września 2016 r. wprowadzamy taką możliwość, by dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów mieli możność zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego według stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Koszt zapewnienia podręcznika lub materiałów edukacyjnych określamy w ustawie - wysokość refundacji do 25 zł na ucznia. Te koszty będą pokryte z dotacji celowej przekazywanej na każdy rok szkolny.

    Wprowadzamy zmiany w zakresie podręczników i materiałów dla uczniów niepełnosprawnych. To jest kolejny obszar, obecnie funkcjonujące prawo w zasadzie stawiało ogromne przeszkody w zaopatrzeniu tych uczniów szkół specjalnych, którzy otrzymywali orzeczenie w ciągu roku szkolnego, a nawet w takiej sytuacji, kiedy uczeń zgubił bądź zniszczył podręcznik, nie było możliwości uzupełnienia, zakupu tego podręcznika, dopiero w następnym roku szkolnym, z następnej dotacji można było to sfinansować. W związku z tym wprowadziliśmy zmiany, żeby tę sytuację poprawić na korzyść ucznia i żeby uczeń nie musiał czekać kilka czy kilkanaście miesięcy na podręcznik. Chcemy również, aby w ramach tej dotacji można było kupować sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci elektronicznej. Dodatkową pomocą w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie możliwość sfinansowania z tej dotacji tzw. książki pomocniczej do kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych. Zdecydowanie przyczyni to się do podniesienia jakości kształcenia tych uczniów.

    Również w obszarze uczniów niepełnosprawnych i przygotowywania dla nich potrzebnych materiałów dopisaliśmy możliwość wpisywania na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego organizację pozarządową, organizacje pozarządowe - może w liczbie mnogiej, które prowadzą w statutową działalność w tym zakresie, obejmującą działalność naukową i edukacyjną.

    Poruszamy w tej ustawie bardzo ważną kwestię i w zasadzie robimy bardzo duży krok, jeszcze nie powiem, że milowy, ale duży, aby przygotować polski system oświaty do kształcenia uczniów przybywających z zagranicy. To jest w tej chwili ogromny problem społeczny w niektórych regionach Polski. Nawet blisko nas, pod Warszawą, mamy dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem nauki, dzieci cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski pracować. W związku z tym doprecyzowujemy katalog jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do zapewnienia bezpłatnej nauki języka polskiego uczniom przybywającym z zagranicy, ponieważ są takie gminy, w których całe oddziały szkolne to byłyby dzieci cudzoziemców.

    Wprowadzamy możliwość realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie innym, niż mieszka dziecko, lub na terenie innej gminy niż ta, w której to dziecko cudzoziemca mieszka. Doprecyzowujemy upoważnienie dla ministra oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w zakresie form i metod kształcenia, dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb osób niebędących obywatelami polskimi oraz polskich obywateli, którzy uczyli się za granicą. Oczywiście chodzi przede wszystkim o wspomaganie tych dzieci w nauce języka polskiego, żeby jak najszybciej mogły asymilować się z zespołem klasowym.

    Kolejna regulacja dotyczy bardzo ważnej kwestii. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że właśnie niespójne, nieprecyzyjne prawo spowodowało ogromne problemy finansowe samorządów, głównie samorządów powiatowych. Sprawa dotyczy kontroli izb skarbowych w MOW-ach i w MOS-ach, czyli w ośrodkach socjoterapii i w ośrodkach wychowawczych. Tam była kwestia definicji wychowanka. W związku z tym, że ta definicja nie była doprecyzowana i że interpretacja obowiązujących przepisów była różna, są niestety zasądzone wysokie zwroty subwencji. Chcemy jak najszybciej tę sprawę uregulować i w tej nowelizacji wprowadzamy do ustawy o s.i.o. definicję już przyjętą, mówiącą, że wychowankiem ośrodka wychowawczego jest uczeń - jeszcze uczeń, nie wychowanek - w stosunku do którego do dyrekcji MOW-u lub MOS-u wpłynęło skierowanie dotyczące przyjęcia ucznia do placówki.

    Dalej, cały duży blok, ogromny blok dotyczący doprecyzowania pojęć, terminów i zasad odnoszących się do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. To jest kolejny obszar, który przez kilka ostatnich lat był przedmiotem spraw sądowych i postępowań cywilnych. W efekcie dotyczy to ogromnych kwot, które samorządy mają zasądzone w postępowaniach cywilnych od podmiotów niepublicznych. Doszliśmy do wniosku, że ten stan prawny trzeba jak najszybciej zmienić, doprecyzować. Te zmiany systemowe nie są daleko idące. Wszystkie wnioski, które w tym zakresie wpłynęły do ministerstwa, będą rozpatrywane przy dużej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, ale już dzisiaj konieczność doprecyzowania była tak duża, że postanowiliśmy, iż te przepisy powinny wejść w życie od 1 stycznia 2017. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego potrzebę nowelizacji zgłaszały regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli oraz podmioty niebędące j.s.t., a prowadzące różne instytucje edukacyjne. I tak wprowadziliśmy do słownika pojęć pojęcie najbliższej gminy i najbliższego powiatu prowadzących daną szkołę lub placówkę, zdefiniowaliśmy pojęcie wydatków bieżących, które są podstawą do obliczania wysokości dotacji, oraz zaproponowaliśmy pewne wyłączenia w tym zakresie, tak żeby one były zdecydowanie określone w ustawie. Nastąpiło dprecyzowanie i dostosowanie przepisów dotyczących rozliczania się między gminami w zakresie kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie danej gminy, a korzysta z wychowania przedszkolnego. Doprecyzowaliśmy kwestię dotowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Ponieważ w świetle przepisów prawa oświatowego dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim nie są uczniami, musieliśmy doprecyzować, że właśnie na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla tych dzieci przysługuje dotacja w wysokości ustalonej w subwencji. Aby w jak największym stopniu obliczanie dotacji, ustalanie wysokości dotacji było przejrzyste i transparentne, proponujemy zapis, by podstawowe dane do wyliczania dotacji były objęte obowiązkiem publicznego udostępnienia przez samorząd.

    Jeszcze bym miała kilka punktów, gdybym miała tę kartkę, trzeba to tak powiedzieć, pod ręką. Jest jeszcze blok zmian, które dotyczą szkół artystycznych, z wniosku ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I w tym zakresie... przepraszam bardzo, tu jest jeszcze jedna strona... z dniem 1 września 2018 r. znosi się szkołę pomaturalną bibliotekarską i szkołę animatorów kultury. Minister kultury uważa, że w tych zawodach powinno się kształcić na poziomie szkoły wyższej. Doprecyzowuje się przepisy dotyczące zasad dotowania niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Doprecyzowuje się również kwestie zapisów związanych z wpisem do ewidencji szkół niepublicznych.

    Wysoka Izbo! Tak jak wspomniałam, nowelizacja jest dosyć duża, ale nie są to rzeczy zupełnie nowe, które są wprowadzane do systemu, które trzeba od początku przeanalizować i ocenić zasadność ich wdrożenia. W większości są to dobre zmiany, które regulują obecną sytuację prawną na takim dużym styku samorząd - podmioty prowadzące działalność edukacyjną. Dziękuję bardzo. Proszę o ewentualne pytania. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.6
Pozycja w rankingu:
106
Liczba głosów: 49
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.