Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#upr

Koło Poselskie Unia Polityki Realnej

Wróć do listy
Poseł Jerzy Kozłowski - Wystąpienie z dnia 16 maja 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
244 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3408 i 3462).

Poseł Jerzy Kozłowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt dokonuje zmian w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dotyczących ujednolicenia charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept.

    Przedłożona nowelizacja w art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej rozszerza przepis pkt 3. Zgodnie z propozycją rządu osoba uprawniona, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, będzie obowiązana do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowa kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji w przypadku wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej. W art. 52a ust. 1 proponuje się poszerzenie katalogu sytuacji, w których stosuje się kary pieniężne, jedynie o prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz nieprowadzenie dokumentacji medycznej. Zrezygnowano z pkt 5-7 tego artykułu znajdujących się w nowelizacji z 21 lutego br. Projekt ustawy zawiera także nowy art. 19a dodawany do ustawy z 21 lutego. Jest to przepis przejściowy, na podstawie którego NFZ nie będzie pobierał lub dochodził kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zmienianej, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

    Po wejściu w życie tej ustawy osoba uprawniona do wystawiania recept albo podmiot wykonujący działalność lecznicą, w ramach której wystawiono receptę, będzie na mocy znowelizowanego art. 52a ust. 1 ustawy refundacyjnej podlegać karze pieniężnej w przypadku: uniemożliwienia czynności kontrolnych, niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych, prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa, nieprowadzenia dokumentacji medycznej, wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej, wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.

    Po wprowadzeniu opiniowanego projektu wypisanie przez osobę uprawnioną recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej, niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej, nie stanowiłoby podstawy do wymierzenia kary pieniężnej, lecz rodziłoby tylko skutki wynikające z art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej, tj. powstawałby wówczas obowiązek zwrotu funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji. Innymi słowy, w rezultacie przyjęcia projektowanych rozwiązań te same uchybienia przy wypisywaniu recept nie stanowiłyby jednocześnie przesłanki wymierzenia kary pieniężnej oraz przesłanki powstania obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami. Dlatego mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy poszczególne naruszenia ustawy właściwie przyporządkowane są do ciężaru tych sankcji.

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Dokładnie.)

    Otóż kara pieniężna przewidziana w art. 52a ustawy refundacyjnej ma, jak wskazuje jej nazwa, charakter represyjny. Jak już wspomniano, zgodnie z ust. 2 tego przepisu po wejściu w życie ustawy z dnia 21 lutego będzie ona wymierzana w kwocie stanowiącej równowartość kwoty refundacji za okres objęty kontrolą lub okres objęty czynnościami, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Natomiast sankcja z art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej jest mniej dolegliwa, ponieważ z tego przepisu wynika obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej tylko równowartość kwoty konkretnej refundacji wraz z odsetkami, jaka miała miejsce w związku ze stwierdzonym uchybieniem. Sankcja ta ma zatem wyłącznie charakter kompensacyjny.

    W związku z tymi zastrzeżeniami Klub Poselski Kukiz’15 nie może poprzeć tego projektu i w głosowaniu wtrzyma się od głosu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej
Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.