Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 84, dzień 2 (2019-07-18)

Lista punktów

Punkt 23, 24, 25
- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium
- Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2018 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego"
- Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 26
Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r." wraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw:
- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa,
- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
Punkt 33
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Punkt 34
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Punkt 35
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
Punkt 36
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
Punkt 37
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Punkt 38
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularne
Punkt 39
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r.
Punkt 40
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15
Punkt 41
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Punkt 60
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
Punkt 61
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.