Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 84, dzień 3 (2019-07-19)

Lista punktów

Punkt 42, 43
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
Punkt 44
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata
Punkt 45
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 46
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
Punkt 47
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Punkt 48
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw
Punkt 49
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Punkt 50
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Punkt 51
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy
Punkt 52
Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej
Punkt 53
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 54
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 55
Informacja bieżąca w sprawie kryzysu lekowego w Polsce
Punkt 56
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
Punkt 57, 58
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji:
- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,
- o senackich projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Punkt 15
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Punkt 19
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Punkt 21
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw:
- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa,
- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
Punkt 33
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Punkt 34
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Punkt 36
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
Punkt 61
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.