Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#jozwiak

Poseł Bartosz Józwiak

Wróć do listy

Interpelacja nr 1486

w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do komitetów wyborczych

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na zapytanie nr 8465 (pytanie złożono w czasie minionej kadencji Sejmu RP) przedstawiono wyjaśnienie, z którego wynika, że w ocenie Ministra Finansów podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych nie są komitety wyborcze partii politycznych oraz koalicji tychże, stanowią bowiem specyficzne struktury partyjne pozbawione odrębnej podmiotowości. Z dalszej części przestawionych wyjaśnień wynika jednak, że za podatników podatku dochodowego od osób prawnych uznać należy komitety wyborcze wyborców. O ile uznać powyższe rozumowanie za poprawne, rodzi to oczywiste pytanie czy komitety wyborcze wyborców zobowiązane są do odprowadzania podatku dochodowego od środków zgromadzonych na kampanię wyborczą? Zasadne zdaje się udzielenie negatywnej odpowiedzi. Po pierwsze, jak podniesiono w poprzednim zapytaniu, komitety wyborcze pozbawione są nie tylko osobowości prawnej, lecz także ułomnej osobowości prawnej (m.in. Marta Czakowska w publikacji Biura Analiz Sejmowych (Nr 3(27) 2011 str. 81). Wobec powyższego komitety wyborcze wyborców nie są w stanie skutecznie wykonywać prawa własności nad gromadzonymi środkami pieniężnymi. Wszelkie dyspozycje finansowe nie stanowią zatem wykonywania funkcji właścicielskich a mają postać jedynie czynności o charakterze powierniczym. Zauważyć należy ponadto, że prawo dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi przez komitety wyborcze wyborców jest w oczywisty sposób dalece ograniczone. Zgodnie z art. 129 Kodeksu wyborczego § 1 komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami, stosownie natomiast do art. 138 § 3 wspomnianej ustawy nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami przez komitety wyborcze wyborców musi zostać przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jakiekolwiek inne niż wskazane powyżej dyspozycje finansowe są zabronione. Tym samym komitety wyborcze pozyskują środki pieniężne działając w cudzym imieniu nie stając się ich właścicielami i jednocześnie w zakres możliwych dyspozycji finansowych, jest ograniczony do bardzo wąskiego obszaru. Zasadną zatem zdaje się teza, że wpłaty na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie stanowią dla niego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym obowiązek podatkowy nie powstaje. Podkreślić należy również, że przyjęcie wykładni przepisów prawa podatkowego dopuszczającej nakładanie na komitety wyborcze wyborców daniny w postaci podatku dochodowego byłoby nie do pogodzenia z obowiązującą Konstytucją.. Przede wszystkim nałożenie podatku dochodowego od osób prawnych na komitety wyborcze wyborców stanowiłoby daleko idącą ingerencję w bierne prawo wyborcze unormowane konstytucyjnymi przepisami w art. 100 ust. 1, art. 127 ust. 3 oraz 169 ust. 2. Ponadto sytuacja, w której obowiązek zapłaty podatku dochodowego dotyczyłby jedynie komitetów wyborczych wyborców stanowiłaby oczywiste naruszenie zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Równość nie występuje oczywiście nigdy w czystej postaci, poza sporem pozostaje jednak, że różnicowanie podmiotów może nastąpić jedynie według akceptowalnych przesłanek. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny "równych należy traktować równo, a podobnych należy traktować podobnie, z tym, że w tym drugim przypadku powinno się uwzględniać, w jakim stopniu u poszczególnych podmiotów (kategorii osób) występują pewne cechy, które powinny być brane pod uwagę w procesie rozdziału pewnych dóbr (praw)” (Orzeczenie TK z dnia 6 kwietnia 1993 r., K 7/92, OTK 1/1993, poz. 7.). Nadanie pewnej kategorii podmiotów odrębnych praw i obowiązków musi się odbyć na podstawie charakterystycznej dla nich cechy relewantnej. Nie do pogodzenia z porządkiem konstytucyjnym byłoby natomiast obciążenie podatkiem dochodowym jedynie komitetów wyborczych wyborców, gdy obowiązek zapłaty tego podatku nie istniałby w odniesieniu do komitetów wyborczych partii politycznych. Niepartyjny charakter komitetu wyborczego z pewnością bowiem nie może być uznany za cechę relewantną uzasadniającą nałożenie obowiązku daninowego.
W związku z powyższym mam następujące pytania do Pana Ministra:
1. Czy Pan Minister podziela pogląd zawarty w odpowiedzi na wspomniane zapytanie nr 8465, zgodnie z którym komitety wyborcze wyborców są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy w ocenie Pana Ministra komitety wyborcze wyborców zobowiązane są opłacać podatek dochodowy od osób prawnych od zgromadzonych funduszy?
Z wyrazami szacunku,

Tomasz Rzymkowski


Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.