Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#bak

Poseł Dariusz Bąk

Wróć do listy
Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
304 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach (druki nr 2998 i 3003).

Poseł Dariusz Bąk:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach, druki nr 2998 i 3003.

    Projektowane zmiany przepisów obejmują przede wszystkim wprowadzenie nowego poddziałania w ramach PROW 2014-2020 w konsekwencji przyjęcia uchwały Komitetu Monitorującego PROW z listopada 2017 r. w sprawie zmian w działaniu: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

    Do programu wprowadzono nowe poddziałanie: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Nowe poddziałanie będzie wdrażane na zasadach ustalonych dla istniejącego działania: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w którym przewidziano jednorazową płatność przyznawaną z tytułu kosztów założenia, zgodnie z rozporządzeniem 1305.

    Zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o lasach nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska sporządza plan tej inwestycji oraz potwierdza jej wykonanie zgodnie z tym planem.

    Proponowane zmiany umożliwiają przygotowywanie planów inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach nowego poddziałania leśnego.

    Zmianę programu należy ocenić jako ważną z punktu widzenia utrwalenia efektów prowadzonego dotychczas zalesiania gruntów.

    Kolejne zmiany związane są ze sposobem wdrażania działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna, do którego będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyłanianiu beneficjentów. Podobny schemat postępowania istnieje już w działaniu: Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw, w związku z czym projektowana zmiana nie jest rozwiązaniem nowym.

    Wprowadzane przepisy nie będą mieć zastosowania do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach ogłoszonej w 2017 r. pierwszej edycji konkursów, niezakończonych jeszcze przyznaniem pomocy.

    W art. 1 pkt 9 projektowanej ustawy proponuje się zmianę mającą na celu uelastycznienie przepisu, co pozwoli uwzględnić zarówno zmiany przepisów Unii Europejskiej zaistniałe w ostatnim czasie, jak i ewentualne zmiany wprowadzane w przyszłości w zakresie obowiązku określania przez państwa członkowskie kryteriów wyboru operacji w ramach poszczególnych działań czy poddziałań. Projektowany przepis ma charakter porządkowy i powoduje bezpośrednie odwołanie do przepisów Unii Europejskiej - stosowanych bezpośrednio.

    Ważną zmianą jest umożliwienie uzyskania specjalizacji doradcom rolniczym, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie danej specjalizacji, bez konieczności ukończenia szkolenia przeprowadzanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego i zdawania egzaminu przeprowadzanego przez dyrektora centrum. Studia podyplomowe w zakresie danej specjalizacji prowadzone przez instytuty badawcze lub uczelnie wyższe obejmują swym programem na tyle szerokie spektrum wiedzy, że uznano ich ukończenie za wystarczające do uzyskania danej specjalizacji.

    Ostatnim istotnym obszarem zmian jest uproszczenie i przyspieszenie trybu oceny operacji i wypłaty środków partnerowi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Według dotychczasowego sposobu procedowania zadania związane m.in. z wyborem operacji partnerów krajowej sieci realizowanych na poziomie krajowym i wypłatą środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji są podzielone między jednostkę upoważnioną do pełnienia funkcji jednostki centralnej, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a instytucję zarządzającą, jaką jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten podział zadań pomiędzy dwie instytucje powoduje, że proces wyboru operacji, zawierania umów o ich realizację i wypłaty środków finansowych jest znacznie wydłużony, co niekorzystnie wpływa na termin realizacji operacji przez partnera krajowej sieci oraz powoduje wydłużenie terminu zwrotu kosztów poniesionych przez partnera. Zmiana polega na przypisaniu odpowiedzialności za realizację całego procesu jednej instytucji, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako jednostce centralnej. Do głównych zalet proponowanego rozwiązania należą: przyspieszenie procesu wypłaty środków partnerowi krajowej sieci i ich zwrotu oraz uproszczenie trybu i skrócenie czasu wyboru operacji.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! (Dzwonek) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem projektu ustawy, będzie głosował...

    Wicemarszałek Beata Mazurek:

    Dziękuję, panie pośle.

    Poseł Dariusz Bąk:

    ...za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.6
Pozycja w rankingu:
20
Liczba głosów: 3
Zobacz pełne profile z okręgu 17 Radom
Anna Kwiecień
Anna Kwiecień
Mirosław Maliszewski
Mirosław Maliszewski
Leszek Ruszczyk
Leszek Ruszczyk
Zobacz pełne profile z okręgu 17 Radom
Anna Kwiecień
Anna Kwiecień
Mirosław Maliszewski
Mirosław Maliszewski
Leszek Ruszczyk
Leszek Ruszczyk
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.