Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#arciszewskamielewczyk

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Wróć do listy
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 03 października 2018 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
582 wyświetleń
0

Stenogram

29. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2810).

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projektowana ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim wprowadza szereg zmian w obowiązujących przepisach, a ich nadrzędnym celem jest utworzenie głównego inspektora rybołówstwa morskiego jako organu centralnej administracji rządowej.

    Projekt ustawy tworzy również możliwości wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich i dostosowuje przepisy ustawy dotyczące rejestru statków rybackich do rozporządzeń unijnych.

    Utworzenie jednego organu centralnej administracji rządowej powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizacji rynku rybnego - głównego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Słupsku w miejsce trzech dotychczas funkcjonujących okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego ma doprowadzić do ujednolicenia sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne.

    Podział na trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, który funkcjonuje obecnie, nie zapewnia jednolitego sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i przeprowadzania kontroli, a tym samym powoduje różne podejście do sposobu prowadzenia określonych prawem działań.

    Wprowadzone zmiany będą mieć na celu standaryzację i ujednolicenie działania w zakresie działań kontrolnych, wykorzystanie obecnych zasobów kadrowych, wykorzystanie istniejących lokalizacji okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego. Ostateczny model organizacyjny służb zajmujących się kontrolą rybołówstwa morskiego przewiduje utworzenie centralnego organu administracji rządowej powoływanego przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa i podległego bezpośrednio temu ministrowi głównego inspektora rybołówstwa morskiego.

    Główny inspektor rybołówstwa morskiego będzie odpowiedzialny za zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizację rynku rybnego, a także koordynację kontrolno-inspekcyjnych działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa. Zastępcy głównego inspektora rybołówstwa morskiego będą powoływani na wniosek głównego inspektora rybołówstwa morskiego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

    Statut głównego inspektora rybołówstwa morskiego będzie nadawany w formie zarządzenia przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Regulamin organizacyjny głównego inspektora rybołówstwa morskiego zostanie przygotowany zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie i będzie zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

    Siedzibą głównego inspektora będzie Słupsk. Wybór Słupska jako siedziby nowego organu pozwoli na wykorzystanie budynków, które obecnie służą za siedzibę okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego w Słupsku, a Słupsk znajduje się w centralnej części polskiego Pomorza i korzystna lokalizacja pozwalać będzie na sprawne poruszanie się głównego inspektora rybołówstwa morskiego pomiędzy portami i przystaniami morskimi oraz sprawny i bezpośredni nadzór nad inspektorami rybołówstwa morskiego, którzy wykonują swoje obowiązki poza Słupskiem.

    Główny inspektorat rybołówstwa morskiego będzie realizował działania kontrolno-inspekcyjne oraz zajmował się prowadzeniem: księgowości, kadr i płac zamówień publicznych, planowania i zarządzania jakością kontroli, audytu wewnętrznego oraz spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. Terytorialny zakres działania głównego inspektora rybołówstwa morskiego obejmuje terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

    Projekt ustawy przewiduje, że w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań przez głównego inspektora mogą zostać utworzone ośrodki zamiejscowe, które będą prowadziły obsługę głównego inspektora morskiego na obszarze swojej działalności, która zostanie określona w zarządzeniu ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

    Rozwiązania, które zostały przedstawione w projektowanej ustawie, mają pozwolić na zachowanie ciągłości prowadzonych do tej pory spraw i postępowań administracyjnych. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego oraz ich zastępcy zgodnie z projektowaną ustawą otrzymają propozycję zatrudnienia w nowo powstającej strukturze.

    Projekt ustawy, poza utworzeniem nowego organu administracji, tworzy możliwość wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich zgodnie z zasadą gatunek za gatunek. Regulacja ma pozwolić na bardziej efektywne wykorzystywanie kwot połowowych przy jednoczesnym braku niepożądanego zjawiska, jakim był handel kwotami połowowymi. Rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska rybackiego. Wymian dokonywać będzie można zgodnie ze współczynnikiem przeliczeniowym ilości organizmów morskich danego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, która może być wymieniona na określoną ilość organizmów morskich innego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową na danym obszarze. Szczegółowy współczynnik przeliczeniowy będzie określany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w drodze rozporządzenia. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi również szczegółowy sposób dokonywania wymiany indywidualnych kwot połowowych.

    Projekt ustawy zakłada również zmiany w przepisach dotyczących rejestrów statków rybackich, które m.in. dostosowują je do właściwych przepisów unijnych i mają charakter porządkujący.

    Projekt ustawy zakłada, że jej przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących pełnomocnika, który będzie zajmował się organizacją nowego urzędu, i zmian, które dostosowują przepisy krajowe dotyczące rejestru statków rybackich do unijnych.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości (Dzwonek) wnosi o przekazanie projektu do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.