Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zielinski

Poseł Jarosław Zieliński

Wróć do listy
Dariusz Starzycki, Andrzej Gawron, Jerzy Paul, Teresa Hałas, Jarosław Zieliński - pytanie z 5 lipca 2018 r.
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Dariusz Starzycki, Andrzej Gawron, Jerzy Paul i Teresa Hałas - PiS
w sprawie działań rządu na rzecz zwiększania sprawności systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wspierania jednostek ochotniczych straży pożarnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1029 wyświetleń
0

Stenogram

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Dariusz Starzycki:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Występujące liczne zagrożenia o różnorodnym charakterze, takie jak pożary, wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody, skażenia środowiska, powodują, że państwo i społeczeństwo potrzebują sprawnych służb ratowniczo-gaśniczych, które będą w stanie szybko i skutecznie reagować na zaistniałe zdarzenia. W Polsce zadania te wykonują Państwowa Straż Pożarna i jednostki ochotniczych straży pożarnych, z których część włączona jest do systemu ratowniczo-gaśniczego, a część pozostaje poza systemem.

    W związku z powyższym proszę pana ministra o przedstawienie informacji na temat działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i rządu w zakresie wspierania tych służb, jeśli chodzi o wyposażenie w niezbędny sprzęt i poprawę stanu niezbędnej do tej działalności infrastruktury. W jaki sposób pod względem finansowym minister spraw wewnętrznych i administracji zadbał o sprawność krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz o ochotnicze straże pożarne? Czy i ewentualnie jakie działania prawne lub organizacyjne zostały podjęte w celu udoskonalenia systemu? Jaka jest wielkość środków budżetowych kierowanych zwłaszcza do jednostek ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych latach?

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Chciałbym tylko uzupełnić tę wypowiedź o ważne moim zdaniem pytanie dotyczące współpracy z samorządami. Jak pan minister ocenia współpracę z samorządami lokalnymi? Czy gminy angażują się we wspieranie działań podejmowanych przez ministerstwo? Chciałbym też zapytać o fundusz ochrony środowiska, Lasy Państwowe. Czy te wszystkie instytucje wspierają działania ministerstwa i w jakim systemie? Nie wiem, czy to nie jest za bardzo skomplikowany system. Czy ministerstwo ma pomysł, żeby go usprawnić i żeby ten sprzęt, który trafia do ochotników, był pozyskiwany w prostszy sposób? I jeszcze pytanie: Czy może pan minister powiedzieć, ile samochodów ratowniczo-gaśniczych przewidujecie dostarczyć w 2018 r.? Dziękuję.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo Posłowie! Straż pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. Wiemy, jakie spełnia dzisiaj zadania. W 1/4 te, które leżały u jej genezy, a więc gaszenie pożarów, a w pozostałych 3/4 to reagowanie na bardzo różne, o różnym charakterze zagrożenia miejscowe. Nie chcę ich definiować, bo zabrakłoby czasu, a państwo wiecie, czym zajmuje się straż pożarna, jak jest wielozadaniowa, wielofunkcyjna. Powiem może tylko, bo to działa na wyobraźnię, że właściwie nie ma minuty, żeby w jakimś miejscu w Polsce strażacy nie wyjeżdżali do akcji, żeby nie podejmowali interwencji. W 2017 r. wyjeżdżali ponad 520 tys. razy. Łatwo przeliczyć, jak to właśnie jest: mniej więcej co minutę strażacy reagują na różne zagrożenia.

    Służba zawodowa, Państwowa Straż Pożarna, i służba ochotnicza współdziałają ze sobą jako dwa płuca tego samego organizmu, jako dwa płuca tego samego systemu i są bardzo ściśle ze sobą powiązane.

    Ze względu na rolę systemu ratowniczo-gaśniczego, ze względu na rolę w ochronie przeciwpożarowej jednostek straży pożarnej, ze względu na ich rolę w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera na różne możliwe sposoby jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz system ratowniczo-gaśniczy.

    Może warto powiedzieć, że do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego należy 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, 4404 jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 5 zakładowych straży pożarnych, 5 jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej i 1 lotniskowa straż pożarna. Razem to jest 4916 jednostek. One są wspierane przez ponad 12 tys. jednostek OSP nienależących do tego systemu, bo jednostek ochotniczych straży pożarnych razem jest 16 217. To jest potężny obszar, bardzo liczne jednostki rozlokowane na terenie całej Polski.

    Chciałbym powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, a następnie większość sejmowa, uchwalając ustawę modernizacyjną, włączyła OSP do programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 z przeznaczoną na ten cel kwotą łącznie na 4 lata dla czterech służb prawie 9200 mln zł. Z tego straż pożarna otrzymuje ponad 1700 mln zł, a jednostki ochotniczych straży pożarnych 501 mln zł. Do pierwszego programu modernizacji, tego z roku 2007, ochotnicze straże pożarne nie były włączone. Teraz, ze względu na ich rolę, zostały włączone z taką kwotą, jaką państwu podałem.

    Zwiększamy coroczne nakłady budżetowe na jednostki ochotniczej straży pożarnej. Pomiędzy rokiem 2015, rokiem, w którym Prawo i Sprawiedliwość było jeszcze w opozycji, a rokiem 2018, a więc bieżącym, nastąpił wzrost o 30,4% W roku 2018 dotacje budżetowe dla jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i spoza tego systemu wynoszą razem 137 585 tys. zł.

    W tym miejscu chcę podziękować tym posłom, posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ramach poprawek do budżetu państwa na rok 2018 zaproponowali konkretne kwoty skierowane do jednostek OSP, a w niektórych przypadkach także do Państwowej Straży Pożarnej. Jest to istotne wzmocnienie finansowania tego systemu.

    Szanowni Państwo! Ponadto integrujemy wysiłki - jest to odpowiedź na jedno z pytań, które padły - podejmujemy wspólne działania z różnymi podmiotami, aby zakupić jak najwięcej sprzętu, zwłaszcza samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także innego rodzaju sprzętu potrzebnego systemowi ratowniczo-gaśniczemu. I tak na 2018 r., a więc rok bieżący, zaplanowaliśmy w ramach integracji wysiłków i tworzenia takiego montażu finansowego różnych podmiotów zakup co najmniej 382 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całym kraju. Tak naprawdę tych samochodów zapewne będzie kupionych więcej, jestem przekonany, że wyraźnie ponad 400, ale na liście, która została uzgodniona, są dzisiaj właśnie 382 samochody. Na to składają się środki zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i - trzeba podkreślić to, że w większej kwocie niż środki budżetowe - jednostek samorządu terytorialnego, narodowego funduszu ochrony środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Lasów Państwowych, a czasem także innych podmiotów, również środki pochodzące z odpisu od firm ubezpieczeniowych. Pamiętacie państwo zmianę, jaka dokonana została przez Wysoki Sejm w tym zakresie, żeby ujednolicić system finansowania systemu ratowniczo-gaśniczego (Dzwonek) jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj te decyzje są skumulowane w rękach jednego podmiotu...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    ...który odpowiada za cały system, czyli komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a jednocześnie szefa Obrony Cywilnej Kraju.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jerzy Paul:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Generale! Mam pytanie częściowo związane ogólnie ze strażą pożarną: Czy Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wspiera finansowo i organizacyjnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych? Jakie są środki finansowe przekazywane na te obozy? Jakim cieszą się powodzeniem wśród młodzieży? I jaka jest ich liczba w porównaniu z liczbą w poprzednich latach? Dziękuję.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie zdążyłem odpowiedzieć oczywiście z braku czasu na wszystkie pytania, a też chciałem od siebie dodać parę ważnych informacji odnośnie do tego, co zostało podniesione w pierwszej turze pytań. Pozwolę sobie odpowiedzieć na to na piśmie, ponieważ jest to tego warte. Natomiast tutaj wspomnę tylko o bardzo istotnym wsparciu finansowym, jakiego udzielił minister sprawiedliwości prokurator generalny z tzw. Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP. To jest ponad 100 mln zł na 2018 r. Te środki są przekazywane sukcesywnie w poszczególnych województwach. Ten proces jest już bardzo zaawansowany. Dziękując panu ministrowi Ziobrze za takie przeznaczenie tych środków, chcę jednocześnie podziękować pani minister Teresie Czerwińskiej za zgodę na wydatkowanie tych środków na ten cel.

    A teraz odpowiedź na pytanie pana posła. Oczywiście wspieramy młodzieżowe obozy pożarnicze środkami finansowymi. W 2017 r. w tych obozach wzięło udział 3300 młodych ludzi, a dofinansowanie wynosiło 2 mln zł. W 2018 r. przewidujemy, bo to proces, który trwa, że udział w nich weźmie znacznie więcej młodych ludzi - szacuje się, że ponad 4000, mamy informację o 4026 takich młodych osobach - z dofinansowaniem na ten cel przeznaczonym w kwocie 2,8 mln zł, a więc to jest wzrost w stosunku do 2017 r.

    W latach 2017 i 2018 obozy organizuje Państwowa Straż Pożarna z działaczami, członkami ochotniczych straży pożarnych w terenie, zwłaszcza w powiatach. Chcę wszystkim, którzy w to się angażują, bardzo podziękować, bo to jest bardzo ważny element wychowania ku aktywności, która będzie służyła bezpieczeństwu wszystkich obywateli.

    Było pytanie - korzystam jeszcze z tego, że mam czas - o współpracę z samorządami i innymi podmiotami. To jest właśnie wspólny wysiłek. Ta współpraca jest dobra, a nawet, mogę powiedzieć, wyśmienita, dlatego że wszyscy doskonale rozumieją potrzeby jednostek straży pożarnej. Wspieramy je w ramach współdziałania, każdy podmiot, takimi środkami, jakie są dostępne. A dzięki scentralizowaniu decyzji - to jest możliwe pierwszy raz w tym roku - możemy kupić więcej samochodów ratowniczo-gaśniczych, bo uzupełniamy sobie wzajemnie te wkłady. W ramach takiego montażu finansowego można bardziej racjonalnie wspierać wspólnie środkami finansowymi z różnych źródeł te przedsięwzięcia.

    Na koniec dodam jeszcze, przypomnę w zasadzie, jako że państwo to wiecie, bo to przecież była informacja publicznie często przywoływana, że od 2016 r. wprowadziliśmy nowy system udzielania dotacji dla jednostek OSP. Nie ma tego dualizmu, że Zarząd Główny (Dzwonek) Związku Ochotniczych Straży Pożarnych część pieniędzy budżetowych przekazywał, a część komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj to jest wszystko w jednych rękach i to bardzo dobrze, służy to budowaniu jednolitości systemu ratowniczo-gaśniczego i, co ważne, uwzględniany jest głos jednostek ochotniczych straży pożarnych, które kiedyś niejednokrotnie nie mogły się przebić z przekazem o swoich potrzebach. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.8
Pozycja w rankingu:
358
Liczba głosów: 10
Zobacz pełne profile z okręgu 24 Białystok
Mieczysław Kazimierz Baszko
Mieczysław Kazimierz Baszko
Bożena Kamińska
Bożena Kamińska
Bernadeta Krynicka
Bernadeta Krynicka
Robert Tyszkiewicz
Robert Tyszkiewicz
Zobacz pełne profile z okręgu 24 Białystok
Mieczysław Kazimierz Baszko
Mieczysław Kazimierz Baszko
Bożena Kamińska
Bożena Kamińska
Bernadeta Krynicka
Bernadeta Krynicka
Robert Tyszkiewicz
Robert Tyszkiewicz
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.