Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 27 lutego 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
553 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druki nr 2250 i 2276).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne.

    Wprowadzane zmiany są reakcją na wątpliwości interpretacyjne powstałe wokół przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Przepisy wprowadzone nową ustawą zobowiązały organy właściwe do stosowania nowych przepisów także odnośnie do postępowań, które są w toku i zostały wszczęte na podstawie wcześniejszych przepisów. Taki stan prawny powoduje liczne problemy. Organy właściwe stoją przed pytaniem, czy czynności procesowe, które zostały dokonane przed wejściem nowej ustawy, np. dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, powinny zostać dokonane powtórnie. Wynika to z faktu, że wprowadzone przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. zobowiązały organy I i II instancji, które prowadzą postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do uzyskania od organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych opinii i uzgodnień, które zostały wprowadzone na mocy nowej ustawy. Taka sytuacja prawna stwarza ogromne utrudnienia w prowadzeniu postępowań administracyjnych, którym nadano bieg na podstawie przepisów sprzed dnia wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne. Związane są z tym liczne utrudnienia, m.in. istnieje konieczność odsyłania dokumentacji, a także potrzeba uzupełniania stanowiska organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego. Z powodu realizacji ww. czynności brak jest możliwości załatwienia spraw w ustawowym terminie. Jest to bardzo uciążliwe dla inwestorów. Projektodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i proponują zmianę w przepisach przejściowych, aby w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko stosowane były przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r., a także przepisy przejściowe do ustawy z dnia 15 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

    Wprowadzone zmiany na pewno spotkają się z pozytywnym odbiorem inwestorów oczekujących na terminowe uzyskanie decyzji inwestycyjnej. Postępowania toczące się przed dniem 1 stycznia 2018 r. pozbawione będą konieczności uzyskiwania opinii lub uzgodnień od organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, które zostały wprowadzone na mocy art. 428 nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

    Koło Wolni i Solidarni będzie za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.