Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#wargocka

Poseł Teresa Wargocka

Wróć do listy
Poseł Teresa Wargocka - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2019 roku.
Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
752 wyświetleń
0

Stenogram

28., 29. i 30. punkt porządku dziennego:


   28. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie˝ na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 937) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1154).
   29. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie˝ na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1915) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2081).
   30. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie˝ na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2941) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3010).

Poseł Teresa Wargocka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie˝ na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie to druk nr 2941.

    Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierował w dniu 23 października 2018 r. powyższe sprawozdanie przedstawione przez prezesa Rady Ministrów do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się w dniu 20 listopada 2018 r. Członkowie komisji zapoznali się z przedstawionym sprawozdaniem oraz odbyli dyskusję nad jego treścią.

    Rada Ministrów corocznie składa sprawozdanie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 30 września, co wynika z art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sprawozdanie z realizacji krajowego programu to opis działań realizowanych zgodnie z tym zapisem. Program jest bardzo szeroki i wyczerpujący, jego zadania są uszeregowane w czterech głównych obszarach.

    W obszarze profilaktyki i edukacji społecznej wprowadzono szereg działań, m.in. wykonano ogólnopolską diagnozę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie. W 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone badanie: ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy.

    Inne działania w obszarze profilaktyki i edukacji to przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie ˝Wybieram pomoc˝, jak również realizacja programu osłonowego ˝Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝. W ramach programu osłonowego w 2017 r. udzielono wsparcia na kwotę 2785 tys. 86 samorządom.

    W obszarze ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie podjęto szereg istotnych działań wspierających osoby krzywdzone, m.in. prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie to realizowane jest przez powiaty i finansowane jest ze środków budżetu państwa. Obecnie jest 35 tego typu placówek w całym kraju, a do końca 2018 r. powstanie kolejna tego typu placówka w mieście Kraków. Zapewniamy również środki, rząd zapewnia środki finansowe i przewiduje kolejne utworzenie kolejnego ośrodka w 2019 r.

    Z tego kompleksowego wsparcia specjalistycznych ośrodków w 2017 r., bardzo szerokiego wsparcia poradnictwa prawnego, psychologicznego, medycznego, udziałów w grupach wsparcia skorzystało 8558 osób. I tutaj w tym zakresie jest znaczny wzrost w stosunku do roku 2016, o 22%.

    Również należy dodać, że w 2017 r. w niewielkim odsetku, ale zauważamy wzrost sporządzenia ˝Niebieskiej karty˝, czyli wszczęcia procedury, która ma za zadanie pomoc osobom doświadczającym przemocy.

    Kolejnym obszarem, oczywiście bardzo ważnym, są programy oddziałujące na sprawców przemocy. I tutaj mamy programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. Do tych programów w 2017 r. przystąpiło 9101 osób i w 2017 r. również rozwinięta została kolejna forma pomocy sprawcom przemocy, taka pogłębiona pomoc psychologiczna, terapeutyczna, i w tym uruchomiono 177 programów, do których przystąpiło 1312 osób.

    Ostatnim ważnym obszarem programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I tak w 2017 r. przeszkolono 2742 osoby pierwszego kontaktu.

    Na cały ˝Krajowy program przeciwdziałania przemocy w Rodzinie˝ w 2017 r. wydatkowano kwotę 17 774 tys. zł.

    W toku dyskusji państwo posłowie w czasie posiedzenia komisji poruszali następującą problematykę. Były wnioski dotyczące tak jakby wymuszenia na samorządach gminnych, powiatowych, aby wszystkie samorządy opracowywały, opracowały swoje gminne, samorządowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tutaj ten odsetek z roku na rok jest większy, ale nadal nie osiągamy tego wskaźnika 100-procentowego. Poruszana była problematyka częstotliwości orzekania przez sądy eksmisji sprawców przemocy z miejsca zamieszkania, jak również wyroków z zawieszeniem. Pojawił się również postulat wynagrodzenia osób pracujących w zespołach interdyscyplinarnych.

    Sprawozdanie z druku nr 2941 zostało przyjęte przez komisję 13 głosami za, przy 7 głosach wstrzymujących się. Nie było głosów przeciwnych.

    W związku z powyższym proszę, aby Wysoki Sejm przyjąć raczył sprawozdanie z druku nr 2941. Dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.