Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#jaskola

Poseł Tomasz Jaskóła

Wróć do listy
Tomasz Jaskóła, Stanisław Szwed - pytanie z 7 grudnia 2017 r.
Pytania w sprawach bieżących
 
Poseł Tomasz Jaskóła - Kukiz15. Stanisław Szwed - PiS
w sprawie przypadków łamania norm prawnych regulujących czas pracy pracowników urzędów państwowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1079 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tomasz Jaskóła:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na początek chciałbym, żeby do protokołu wpisano również nazwisko mojego kolegi klubowego Jerzego Jachnika, współzadającego pytanie.

    A teraz skupię się na pytaniu. Szanowny panie ministrze, jako członek Rady Ochrony Pracy, jako członek klubu Kukiz pytam o, w moim przekonaniu bardzo niepokojący, trend dotyczący zatrudniania pracowników w urzędach państwowych. Tak jak pan marszałek zapowiedział, moje pytanie dotyczy przypadków łamania norm prawnych regulujących czas pracy pracowników urzędów państwowych, ale chciałbym się szczególnie skupić na Kancelarii Sejmu. Otóż, szanowni państwo, przez ostatnie 2 tygodnie - a jestem członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw regulacji dotyczących zmian w Kodeksie wyborczym i innych ustawach - mieliśmy do czynienia z posiedzeniami, które trwały nierzadko 12, 14, 16 godzin. Oczywiście moje pytanie nie dotyczy posłów, bo my mamy niereglamentowany, nieregulowany czas pracy, natomiast moje pytanie dotyczy pracowników, którzy obsługują w komisjach parlamentarzystów, a przede wszystkim dotyczy legislatorów. To jest pytanie o legislatorów, o sekretariaty. Jak można procedować nad ustawami, kiedy ci urzędnicy pracują przez 14, 16 godzin, a muszą być, jak państwo wiecie, w zasadzie w każdej chwili gotowi do odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania?

    Toteż pytanie w zasadzie takie: Czy jakość prawa tworzonego przy wsparciu Biura Legislacyjnego wtedy jest pozytywna? W moim przekonaniu nie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zapisy ustawy są wyraźne, art. 29 i 30. W każdym razie zaniepokoiło nas to, że to nie są jednostkowe incydenty (Dzwonek), a w krótkich rozmowach z kilkoma pracownikami Sejmu niestety otrzymałem informację, że takie wypadki są nagminne od kilkunastu lat. No i pytam: Czy Kodeks pracy w takim razie obowiązuje w Sejmie czy nie? Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie ministrze.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Jestem w pewnym kłopocie, bo pytanie jest kierowane do prezesa Rady Ministrów, a ja jestem upoważniony do odpowiedzi na nie, ale z treści wypowiedzi wynikałoby, że bardziej to pytanie powinno być kierowane do głównego inspektora pracy. Pan jako członek Rady Ochrony Pracy doskonale wie, że inspekcja pracy podlega marszałkowi Sejmu, jako organ niezależny nie podlega ona ministerstwu.

    Stąd jestem niestety zmuszony przypomnieć przepisy, na których się opieramy. Pan poseł już wspomniał o ustawie o pracownikach urzędów państwowych i o art. 29 i art. 30, z których to wynika - powtórzę normy prawne, które obowiązują urzędników państwowych - że czas pracy urzędników państwowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni. Na to zwracam uwagę: w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz niedziele i święta. Przepisów dotyczących przedłużonych dobowych wymiarów czasu pracy realizowanej poza normalnymi godzinami pracy nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz bez ich zgody do osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekującymi się dziećmi w wieku do lat 8.

    Przytoczę jeszcze niektóre fragmenty art. 30 ustawy o pracownikach urzędów państwowych: Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala kierownik urzędu zgodnie z zasadami określonymi, w drodze rozporządzenia, przez prezesa Rady Ministrów. Urzędnikowi państwowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas, z tym że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Urzędnikom państwowym zatrudnionym w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przysługuje wolny czas za pracę poza normalnymi godzinami pracy wykonywaną w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

    Przepisy art. 29 i 30 ustawy o pracownikach urzędów państwowych zawierają szczególne regulacje w zakresie czasu pracy w stosunku do Kodeksu pracy i jako przepisy odrębne mają pierwszeństwo przed regulacjami Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 5 Kodeksu pracy, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracownika regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanymi tymi przepisami. Przepisy Kodeksu pracy będą miały zastosowanie np. do zapewnienia okresów odpoczynku 11-godzinnego dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

    W obowiązującym stanie prawnym organem ustawowym powołanym do nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy, ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz innych osób wykonujących pracę zarobkową jest Państwowa Inspekcja Pracy podlegająca Sejmowi, a nadzór nad nią w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy. Należy podkreślić, że Państwowa Inspekcja Pracy została wyposażona w odpowiednie uprawnienia i środki umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa, takie jak np. prawo wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotów kontrolowanych, żądania informacji niezbędnych w toku prowadzonych kontroli, wydawania nakazów itd. Można te przepisy tutaj jeszcze dalej przytaczać.

    Minister rodziny, pracy i polityki społecznej nie dysponuje natomiast środkami bezpośredniego oddziaływania na stosowanie prawa pracy w praktyce ani uprawnieniami do dokonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym dotyczącymi naruszania przez pracodawcę przepisów o czasie pracy. Niemniej jednak wymaga podkreślenia, że żadne działania pracodawców naruszające przepisy nie spotykają się z aprobatą naszego ministerstwa. W ramach działań podejmowanych w celu wyeliminowania zjawiska naruszania obowiązującego prawa minister rodziny, pracy i polityki społecznej może kierować sprawy do inspekcji pracy, przekazywać informacje, prosić o interwencje. I tak się dzieje, wszystkie wystąpienia, które są kierowane do ministerstwa, są przekazywane do inspekcji pracy z prośbą o sprawdzenie i podjęcie odpowiednich środków. To tyle.

    W trybie roboczym udało nam się pozyskać krótką informację z Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą kontroli Sejmu. I króciutko państwu jeszcze powiem, jak to wyglądało.

    Inspektorzy pracy w dniach 23 lutego 2016 r. oraz 9, 16, 17, 18 i 21 marca 2016 r. przeprowadzili kontrolę w Kancelarii Sejmu dotyczącą przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wybranych przepisów w zakresie wynagrodzenia za pracę. Skontrolowano także prawidłowość prowadzenia akt osobowych wybranych losowo pracowników. Protokół kontroli został podpisany w dniu 30 marca 2016 r. Kontrola została przeprowadzona w wyniku sygnału o nieprawidłowościach w zakresie niezapewnienia przez pracodawcę pracownikom prawa do odpoczynku dobowego trwającego co najmniej 11 godzin. W toku kontroli analizie poddano dokumentację dotyczącą czasu pracy za okres od dnia 1 lutego 2013 r. (Dzwonek) do dnia 31 stycznia 2016 r....

    Panie marszałku, jeżeli pan pozwoli, to dokończę.

    Wicemarszałek Joachim Brudziński:

    Proszę.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    ...10 losowo wybranych pracowników Biura Komisji Sejmowych, Sekretariatu Posiedzeń Sejmu oraz Biura Legislacyjnego. Ujawniono m.in. następujące nieprawidłowości: niezapewnienie prawa do odpoczynku dobowego trwającego co najmniej 11 godzin - nieprawidłowości te dotyczyły okresu 2013-2016; w stosunku do trzech skontrolowanych pracowników nie ujawniono nieprawidłowości; nieprawidłowe prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, tj. niewykazywanie w kartach ewidencji czasu pracy pracownikom łącznej liczby godzin przepracowanych danego dnia - dotyczy to siedmiu skontrolowanych pracowników; nieudzielenie jednemu pracownikowi urlopu w taki sposób, aby co najmniej jedna część obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych; dopuszczenie do pracy jednego pracownika bez uprzedniego przeszkolenia w zakresie bhp, tj. instruktażu stanowiskowego. Inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie i wniósł o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Tyle. Bardzo dziękuję.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tomasz Jaskóła:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie ministrze, jest pan powszechnie znany nie tylko na Podbeskidziu, ale szczerze mówiąc, w całej Polsce jako człowiek, wielki orędownik praw pracowniczych. I jest pan osobą z tego powodu niezwykle cenioną. Troszkę ze zdziwieniem - oczywiście bardzo dziękuję za odpowiedź - patrzę i słucham, o czym pan minister mówi, bo skoro w 2016 r. wyniki kontroli były tak złe, to w takim razie stwierdzam, że nic się niestety nie zmieniło. Rozumiem też pana położenie.

    Chciałbym również zapytać w takim razie, ilu rzeczywiście pracowników Kancelarii Sejmu jest zatrudnionych na umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę o pracę. Czy wreszcie pracownicy mają faktycznie prawo wyboru zastępstwa, jeśli chodzi o godziny pracy spędzone tutaj? No i tak po ludzku chciałbym zapytać, czy to nie ma wpływu na legislację, w wypadku kiedy legislator pracuje 16 godzin. (Dzwonek) Dla nas jest to oczywista sytuacja, że jakość prawa w ten sposób bardzo się psuje, panie ministrze. Tak zupełnie prywatnie, jaki jest pana stosunek do tego? Bo widzimy wyraźnie, że niestety to wystąpienie pokontrolne i zalecenia nie są wdrożone, skoro takie sytuacje nadal mają miejsce. Bardzo dziękuję, panie ministrze.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Dziękuję za pozytywną opinię na temat mojej pracy. Oczywiście ja tu nie jestem prywatnie, tylko występuję jako minister polskiego rządu. Myślę, że po pierwsze, pytania dotyczące działań pokontrolnych najprościej byłoby skierować do pana marszałka i do pani minister, szefowej Kancelarii Sejmu, która odpowie państwu na te pytania. Ja tej odpowiedzi dzisiaj nie znam. Oczywiście można też przyjąć taką formułę, że ja będę występował z tymi pytaniami i państwu to będę przekazywał, ale łatwiej będzie, jak poseł zwrócić się bezpośrednio do pana marszałka Sejmu.

    Druga kwestia. Myślę, że kwestia związana z przepisami dotyczącymi czasu pracy pracowników urzędów państwowych będzie też dobrym tematem, który można podnieść na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, i chodzi tam również o ewentualne wnioski z tego wynikające. Tak jak powiedziałem wcześniej, inspekcja pracy bezpośrednio podlega pod Sejm. Jak państwo też widzicie, Sejm nie jest wyłączony spod kontroli, bo kontrola, o której mówiłem, czyli ta w 2016 r., była przeprowadzana. Myślę, że jeżeli również panowie posłowie wystąpią do głównego inspektora pracy, to on odniesie się do tego szczegółowo. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu było sprawozdanie z działalności inspekcji pracy za 2016 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy. Też był ten moment, kiedy można było te sprawy rozstrzygnąć. My, pracując jakby trochę w oderwaniu, pracujemy w tej chwili nad nowymi kodeksami pracy i pracuje komisja kodyfikacyjna powołana do tego. I szukamy tam takich zabezpieczeń, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie są łamane prawa pracownicze, w tym zakresie urzędników państwowych. Są wyjątki, o których mówiłem, w ustawie o pracownikach państwowych. No i z tych wyjątków też w tym zakresie korzystają osoby, które tutaj są zatrudnione. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.8
Pozycja w rankingu:
48
Liczba głosów: 11
Zobacz pełne profile z okręgu 28 Częstochowa
Lidia Burzyńska
Lidia Burzyńska
Szymon Giżyński
Szymon Giżyński
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Halina Rozpondek
Halina Rozpondek
Mariusz Trepka
Mariusz Trepka
Zobacz pełne profile z okręgu 28 Częstochowa
Lidia Burzyńska
Lidia Burzyńska
Szymon Giżyński
Szymon Giżyński
Izabela Leszczyna
Izabela Leszczyna
Halina Rozpondek
Halina Rozpondek
Mariusz Trepka
Mariusz Trepka
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.