Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#buczak

Poseł Wojciech Buczak

Wróć do listy
Jan Warzecha, Ewa Kozanecka i Wojciech Buczak - pytanie z 12 kwietnia 2018 r.
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Jan Warzecha, Ewa Kozanecka i Wojciech Buczak - PiS
w sprawie problemów z finansowaniem pobytu obywateli o niskich dochodach w domach opieki społecznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1202 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Warzecha:

    Szanowna Pani Minister! Masowo wzrasta liczba osób starszych, chorych, niedołężnych, wymagających opieki, kierowanych z tych powodów do domów pomocy społecznej. Pojawia się tu kwestia zapewnienia odpowiedniego finansowania pobytu podopiecznych. Zdecydowana większość pensjonariuszy ma niższe dochody, świadczenia, niż wynosi koszt ich miesięcznego utrzymania, który najczęściej przekracza 3 tys. zł. Różnicę w tej kwocie powinna pokryć najbliższa rodzina, jednak z powodu trudności z wyegzekwowaniem tej różnicy - z różnych powodów - często jest ona finansowana z funduszy gminy.

    Od pewnego czasu pojawia się także problem pochówku mieszkańców, którzy mają tylko zasiłek stały, 604 zł, a więc tylko ubezpieczenie zdrowotne. Nasze przepisy mówią o zorganizowaniu pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi, ale nie o pokryciu jego kosztów. Według niektórych prawników koszty pogrzebu powinien wziąć na siebie ośrodek pomocy społecznej na terenie ostatniego zameldowania podopiecznego, jednak interpretacja prawników tych ośrodków bywa inna. Tak więc to DPS ponosi koszty pogrzebu tych mieszkańców, co generuje dodatkowe koszty.

    W związku z tym proszę o odpowiedź, czy w ministerstwie dostrzega się potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które pozwalałyby skuteczniej egzekwować należności za opiekę nad pensjonariuszem nie tyle od samorządów, ile od rodziny, głównie od dzieci i wnuków mieszkańców DPS-ów, dobrze zarabiających za granicą, i to nie zawsze legalnie, a szczególnie od tych, którym rodzice i dziadkowie wcześniej przekazali w darowiźnie swój majątek, nieruchomości, działki budowlane, a ci niewdzięczni wyjechali szukać jeszcze wygodniejszego życia, uchylając się tym samym od opieki nad najbliższymi. Dziękuję.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Zmiana zasad finansowania, sposobu kierowania i odpłatności, jeśli chodzi o pobyt w domu pomocy społecznej, wprowadzona została 1 stycznia 2004 r. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

    Zacznę od odpowiedzi wprost na pytanie pana posła odnośnie do sprawienia pogrzebu. Od początku funkcjonowania przepisów ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. sprawienie pogrzebu, jeżeli osoba zmarła mieszkająca w domu pomocy społecznej nie miała najbliższej rodziny czy nie ma najbliższej rodziny, należało do domu pomocy społecznej, nie do ośrodków pomocy społecznej, tym bardziej że dom pomocy społecznej otrzymuje również zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów pogrzebu.

    Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na finansowanie domów pomocy społecznej. Do końca 2003 r. pobyt w domu pomocy społecznej finansowany był przez powiat, który to powiat otrzymywał dotację z budżetu państwa. Natomiast od 2004 r. zmieniły się zasady finansowania. Jednocześnie zwiększył się udział gmin, na których to spoczywa obowiązek finansowania mieszkańca domu pomocy społecznej, jeżeli nie czyni tego rodzina. Udział gminy w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił wówczas, w 2003 r., 27,6%, natomiast po przekazaniu tego zadania ta kwota jest corocznie zwiększana i w 2017 r. wyniosła 37,89%, czyli mamy zwiększenie o ok. 10 punktów procentowych w stosunku do roku 2003.

    Ponadto do 2015 r. dotacje na dofinansowanie DPS-ów były pomniejszane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na zmniejszającą się liczbę mieszkańców umieszczonych tam na starych zasadach, czyli skierowanych do domów pomocy społecznej do 2004 r. A więc w praktyce corocznie pomniejszano wysokość dotacji średnio o ok. 3%, np. w roku 2013 nastąpiło pomniejszenie do ok. 43 mln zł. Począwszy od roku 2016, środki planowane na ten cel w budżetach wojewodów wzrosły, czyli już nie pomniejszamy tego o ten procent mieszkańców, który nam ubywa. W roku 2016 wzrosły o prawie 23 mln, w roku 2017 o ok. 6,5 mln.

    Ponadto minister rodziny, pracy i polityki społecznej jako dysponent środków rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej rokrocznie w miarę możliwości podejmuje działania mające na celu zwiększenie budżetów wojewodów właśnie w tym rozdziale. I tak w 2015 r. budżety wojewodów zwiększono o kwotę ok. 13 mln zł, w 2016 r. o ok. 30 mln zł, a w 2017 r. o ponad 50 mln zł. Mówimy o tych wszystkich mieszkańcach, którzy są umieszczeni tam na starych zasadach, czyli mówimy o dofinansowaniu bieżącej działalności domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o tych mieszkańców, którzy byli tam umieszczeni przed 2004 r. W bieżącym roku również planujemy wystąpić do wojewodów w związku z zapotrzebowaniem dotyczącym domów pomocy społecznej.

    Natomiast jeśli jeszcze chodzi o kwestię, która była podniesiona w pytaniu, dotyczącą pobierania opłaty z majątku, to jest to niezwykle delikatna sprawa. Dlaczego delikatna sprawa? Ponieważ mamy tutaj poważne wątpliwości w zakresie zgodności z konstytucją, mianowicie dotyczące zasady ochrony własności wyrażonej w art. 21 i art. 64. Byłoby to bardzo poważną ingerencją w prawo właściciela do swobodnego dysponowania rzeczą, o czym mówi Kodeks cywilny. Dziękuję bardzo.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Ewa Kozanecka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Dziękuję za tę odpowiedź, ale chciałabym jeszcze dopytać, czy nie byłoby zasadne wprowadzenie takich regulacji prawnych, aby w przypadku braku jednak możliwości odpłatności, ponoszenia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej osób zobowiązanych gmina miała możliwość dysponowania, zarządzania majątkiem pensjonariusza.

    I drugie pytanie: Czy nie warto zastanowić się nad zwiększeniem możliwości weryfikacji przez gminę lub inną instytucję zasadności dalszego pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej w sytuacji, kiedy warunki i stan zdrowia mieszkańca pozwalają na powrót do swojego środowiska? Dziękuję bardzo.

14. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak wskazałam, w zakresie majątku mamy tutaj poważne wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją, bowiem pobieranie opłat z rachunków bankowych, wycena wartości majątku oraz obowiązek sprzedaży tego majątku wymagałyby bardzo precyzyjnych i bardzo szczegółowych rozwiązań ustawowych. Tymczasem konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia prawa własności tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa własności, wymagałaby bardzo drobiazgowych i jednoznacznych regulacji prawnych. Dlatego jak na razie nie idziemy w tym kierunku.

    Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, chcę powiedzieć, że osoba, która jest skierowana do domu pomocy społecznej, nie musi przebywać w nim do końca swojego życia. Decyzje wydawane są bezterminowo, jednak zawsze w sytuacji, kiedy - tak jak pani poseł wskazała - np. sytuacja zdrowotna się poprawia, ona zawsze, w każdym momencie może wrócić do własnego środowiska zamieszkania. Nie ma żadnego prawa, które mówiłoby, że ona musi w tym domu pomocy społecznej przebywać już do końca swojego życia.

    Rzeczywistość jest jednak taka, że dzisiaj w domach pomocy społecznej przebywają osoby o znacznie ograniczonym stopniu sprawności, często schorowane, w przypadku których rokowania dotyczące powrotu do środowiska są nie najlepsze. To raczej z tego wynika, że te osoby nie wracają do środowiska, a nie z rozwiązań prawnych. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.