Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Maria Zuba - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
517 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073).

Poseł Maria Zuba:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W nowy, 2018 r. Polacy wkroczyli w optymistycznym nastroju. Od lat tak wysoko nie oceniali sytuacji gospodarczej i społecznej swojego kraju oraz warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych.

    (Poseł Piotr Zgorzelski: W PiS-owskiej pracowni.)

    Mamy do tego uzasadnione powody. W październiku 2017 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4574 zł. To oznaczało, że w tym zakresie nastąpił wzrost rok do roku o 7,4%. Był to wynik najlepszy od 8 lat. Bezrobocie w grudniu 2017 r. wynosiło 6,6% i było o 1,6 punktu procentowego mniejsze niż przed rokiem. Na koniec grudnia liczba bezrobotnych wynosiła 1080 tys., zaś liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2017 r. wynosiła 94,9 tys., co oznacza, że była o 4,3 tys. wyższa niż w grudniu 2016 r. W roku 2017 tempo spadku liczby bezrobotnych było silniejsze niż w roku 2016.

    Polskę charakteryzuje jedna z najniższych wartości luki płacowej w Unii Europejskiej, na co zwrócił uwagę Eurostat. Różnica w zarobkach wynosi 7,7% na niekorzyść kobiet, podczas gdy średnia unijna to 16,7%, a zatem mamy powody do zadowolenia. To właśnie z takimi warunkami na rynku pracy wchodzimy w rok 2018 - rok, w którym od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła do 2100 zł brutto. Przez cały rok obowiązywać będzie ustawa obniżająca wiek emerytalny, co obciąża budżet państwa kwotą 10 400 mln zł. Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje wprowadzenie z dniem 1 marca waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jej koszt wyniesie 4,4 mld zł. Waloryzacją objętych zostanie ponad 7800 tys. osób. Przeciętna emerytura wzrośnie do kwoty ponad 2138 zł. Natomiast z tytułu obniżenia wieku emerytalnego liczba emerytów na koniec 2018 r. wzrośnie o przeszło 211 tys. osób.

    W roku 2018 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie będzie zasilany z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W tym roku wydatki na emerytury wzrosną prawie o 12%, na zasiłki chorobowe - o 7%, zaś na pozostałe zasiłki i świadczenia - o 5,5%. O 4,8% wzrosną wydatki na zasiłki macierzyńskie, o 7,6% - na świadczenia rehabilitacyjne i o 5,8% - na zasiłki opiekuńcze.

    Ponieważ z dniem 31 marca 2019 r. upływa termin spłaty pożyczek udzielonych funduszowi w latach 2014-2016, rząd w budżecie roku 2018 uwzględnił umorzenie kwoty ok. 7,2 mld zł, dzięki czemu stan funduszu na koniec roku ulegnie poprawie.

    Poprawa sytuacji na rynku pracy, o której wcześniej już wspomniałam, daje podstawę do zmniejszania wydatków z Funduszu Pracy na zasiłki dla bezrobotnych, które wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne zaplanowane zostały na 2018 r. w wysokości 1768 mln zł, co pozwoli wypłacić prawie 155 tys. zasiłków dla bezrobotnych, czyli o 56 tys. zasiłków mniej, niż zaplanowano na rok 2017. Natomiast wzrosną, i to znacznie, bo o przeszło 14%, wydatki z tego funduszu związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych dla ok. 30 tys. lekarzy i lekarzy dentystów oraz dla 6350 pielęgniarek i położnych. Łącznie na ten cel wygospodarowano kwotę ponad 1179 mln zł.

    Również KRUS planuje niewielką obniżkę ilości emerytur i rent dla rolników wypłacanych w roku 2018. Zakłada, że wypłaci 1180 tys. świadczeń, przy czym w 91% przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS pokrywane będą z dotacji budżetowej.

    Rok budżetowy 2018 będzie kolejnym rokiem wspierania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polskich rodzin, w szczególności będzie to ochrona i wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź społecznej. (Oklaski)

    (Poseł Tadeusz Cymański: Bardzo słusznie.)

    Między innymi w tym celu zabezpieczona zostanie kwota 1,5 mln zł na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego pozyskujących partnerów Karty Dużej Rodziny, którzy deklarują zniżki z tytułu zakupu towarów i usług dla rodzin wielodzietnych. Na wydruk, personalizację i dystrybucję kart zabezpieczono kwotę 2740 tys. zł, czyli łącznie na ten cel przeznaczono 4240 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego planowany jest wzrost o ok. 81%. Ponadto w rezerwie celowej zagwarantowano kwotę 1310 tys. zł na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Karty Dużej Rodziny.

    Na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi zagwarantowano w budżecie kwotę 7280 tys. zł, zaś na wsparcie rodzin mających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz na dofinansowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem zabezpieczono kwotę 542 tys. zł.

    Na zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym przez wojewodów zabezpieczono kwotę ponad 3651 mln zł. Na ponadgminne domy pomocy społecznej, na prowadzenie gminnych i powiatowych ośrodków wsparcia, na zasiłki stałe zaplanowano wzrost wydatków w roku 2018. Również znaczące środki w wysokości 550 mln zł zostały zabezpieczone na dożywianie dzieci. Kwota 350 mln zł została rozpisana na poszczególne województwa, zaś kwota 200 mln zł została zabezpieczona w rezerwie celowej.

    O 1500 mln zł, czyli 7%, zwiększone zostały w stosunku do minionego roku środki na realizację programu ˝Rodzina 500+˝. Program ten ma olbrzymie znaczenie dla zlikwidowania nędzy w polskich rodzinach, przy czym wskaźnik, jeśli chodzi o zlikwidowanie tego zjawiska, tylko za rok 2017 został obniżony o 96%. Program ten miał również ogromny wpływ na wzrost inwestycyjny i konsumpcyjny w momencie, kiedy wstrzymane zostały przez samorządy wydatki na inwestycje ze środków unijnych.

    Blisko 12 mld zł trafi do gmin na realizację zadań. Umożliwi to skierowanie ich również do polskich rodzin w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów. W tej kwocie zabezpieczone zostały środki na jednorazowe świadczenia w wysokości 4 tys. zł stanowiące wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ˝Za życiem˝. O 66% więcej środków rząd przeznaczył w roku 2018 na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym na realizację programu ˝Maluch+˝.

    Wspomnieć też należy o zwiększeniu o 50 mln zł, do wartości 80 mln zł, środków na realizację programu ˝Senior+˝, w tym na prowadzenie dziennych domów seniorów i klubów seniorów, tworzonych przez jednostki samorządu, te jednostki, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych. Wspomnę również, że rok 2017 był tym rokiem, w którym zwiększono najmniejsze emerytury do kwoty 1000 zł.

    Rząd Prawa i Sprawiedliwości zadbał, aby rok 2018 był rokiem, w którym ze wzrostu i bardzo dobrego rozwoju polskiej gospodarki skorzystają również te rodziny, które gorzej radzą sobie w obecnej rzeczywistości. To będzie rok, w którym owoce wzrostu gospodarczego dzielone będą po raz kolejny solidarnie.

    Szanowni Państwo! Panie i Panowie Posłowie! Finanse na ochronę zdrowia w roku 2018 będą stanowiły 4,67% produktu krajowego brutto, a po 8 latach osiągną poziom 6%. A zatem gdyby w takim tempie rząd Platformy Obywatelskiej i PSL realizował politykę zwiększania dofinansowania na ochronę zdrowia, dziś, w roku 2018, mielibyśmy dofinansowanie na poziomie 6% produktu krajowego brutto. Rząd Prawa i Sprawiedliwości musi rozpocząć tę procedurę, aby poprawić sytuację w zakresie ochrony zdrowia w naszym kraju. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.3
Pozycja w rankingu:
472
Liczba głosów: 33
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.