Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
159 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073).

Poseł Gabriela Masłowska:

    Nie daj Boże.

    (Głos z sali: Nie wzywaj Pana Boga nadaremno.)

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    Podczas tej tak ważnej debaty budżetowej dotyczącej 2018 r. na uwagę rzeczywiście zasługuje jedno z zadań, których finansowanie jest ujęte w projekcie ustawy budżetowej, a które jednocześnie w exposé premiera Mateusza Morawieckiego zostało uznane za priorytetowe do realizacji przez jego rząd, a mianowicie zdrowie. Ten problem zasługuje także na uwagę wobec kasandrycznych wizji, wobec półprawd i dezinformacji, jakie opozycja z tego miejsca tutaj, w tej Wysokiej Izbie, a także w mediach lokalnych wysyła do społeczeństwa. Zasługuje to więc na poświęcenie temu kilku minut.

    Charakterystykę projektu budżetu na 2018 r. dosyć szczegółowo przedstawiłam w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w czasie pierwszego czytania w październiku poprzedniego roku. Niemniej jednak z ww. powodów chciałabym na pewne kwestie zwrócić szczególną uwagę.

    Wysoka Izbo! Jeszcze nigdy żaden rząd tak mocno nie wskazywał służby zdrowia jako priorytetu.

    (Poseł Piotr Zgorzelski: I dlatego jest mniej pieniędzy.)

    Celem obecnego rządu jest zwiększanie nakładów na ten cel, na ochronę zdrowia, po to aby wszystkie zaniedbania naszych poprzedników w tej dziedzinie życia usunąć, ale rząd troszczy się także o zwiększenie efektywności wykorzystania tychże środków. Jest to nie tylko nasz cel na przyszłość. My ten cel realizujemy od początku rządów tejże koalicji. W roku 2017 wydaliśmy na ochronę zdrowia 8 mld zł więcej w porównaniu z rokiem 2016, do poziomu 86 mld zł na służbę zdrowia, łącznie ze środkami NFZ-etu oczywiście. W roku 2018 planujemy kolejny wzrost, o 6 mld zł, do poziomu 94-95 mld zł. Ogółem wydatki w dziale: Ochrona zdrowia w budżecie państwa na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 6200 mln zł, ale oprócz tego mamy rezerwy celowe, wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej - 78 mln zł, przepraszam, rezerwy celowe - 8 mld zł. Następnie mamy środki Funduszu Pracy, z którego finansowane są staże i specjalizacje medyczne, a także wydatki w Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na ochronę zdrowia zaplanowane w wysokości razem ponad 9 mld, 9600 mln itd., a z budżetem środków europejskich to jest 10 214 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu wydatków w roku 2017 o 7,6%. To jest właśnie odpowiedź na ten zarzut, który pada z tej mównicy ze strony opozycji, że nie ma wzrostu wydatków. Po prostu państwo mówicie nieprawdę lub też nie analizujecie budżetu.

    Na początku zauważenia wymaga fakt, że rok 2018 to pierwszy rok, w którym zaczyna obowiązywać najważniejsza ustawa dla tego obszaru, a mianowicie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych z 24 listopada 2017 r., która zakłada, że na finansowanie ochrony zdrowia przeznaczać się będzie co roku określone środki w wielkościach podanych w tej ustawie, które w stosunku do produktu krajowego brutto po upływie 7 lat dadzą w rezultacie kwotę dodatkowych środków ponad to, co było - 540 mld zł. I tak. O ile w roku bieżącym przeznaczamy na ochronę zdrowia 4,67% PKB, to w roku następnym mamy 4,86% zagwarantowane ustawą, 5,03, 5,22, 5,41 i 5,80. W rezultacie mamy 6% docelowo w roku 2025. I nie jest prawdą, że my odkładamy wzrost środków na ochronę zdrowia na 2025 r. Ten wzrost już się dokonuje, systematycznie co roku, dając w sumie kwotę 540 mld zł. Oczywiście jest to wartość minimalna, bo w miarę możliwości finansowych w związku z dobrą sytuacją gospodarczą danego roku rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczy wolne środki na sfinansowanie potrzeb w ochronie zdrowia.

    Rosną także wynagrodzenia pielęgniarek, ratowników i rezydentów. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym w służbie zdrowia w ciągu 3,5 roku skieruje do kieszeni pracowników medycznych ponad 16 mld zł. Zgodnie z tą ustawą zasadnicze wynagrodzenie lekarza ze specjalizacją w 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 6350 zł, a wynagrodzenie lekarza rezydenta - niższe niż 5250 zł. To są pierwsze podwyżki w ochronie zdrowia od wielu lat...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda.)

    ...ponieważ poprzedni rząd PO-PSL nie rozwiązywał tego problemu systemowo, np. obiecano podwyżki pielęgniarkom, 4 x 400, wprowadzono takie rozporządzenie pod koniec kadencji, ale realizacja tego to jest już wysiłek rządu Prawa i Sprawiedliwości.

    W budżecie na 2018 r. zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń dla ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek i położnych w kwocie 177 mln zł. Są to środki ponad te ujęte bezpośrednio w budżetach wojewodów. Będą one przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zgodnie ze wspomnianym przeze mnie rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 września 2015 r. Proszę państwa, łączna kwota na podwyżki w roku 2018 wyniesie 4800 zł w przeliczeniu na jeden etat. Proszę słuchać uważnie: 4800 zł w przeliczeniu na jeden etat, ponieważ dodatkowo otrzymają one 400 zł miesięcznie przez cały rok. Podwyżki dla ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych u podwykonawców i dyspozytorów medycznych na podstawie porozumienia zawartego z ministrem zdrowia to kolejna kwota przeznaczona z budżetu państwa. Kwota na podwyżki w roku 2018 wyniesie 9600 zł w przeliczeniu na jeden etat, 800 zł miesięcznie przez cały rok.

    Szanowni Państwo! Przez najbliższe lata wzrosną także wynagrodzenia rezydentów. My rozumiemy i dostrzegamy problem w tym zakresie. Kwota na wynagrodzenia dla rezydentów i stażystów zarezerwowana w budżecie w 2015 r., za rządów PO i PSL, wynosiła 812 mln zł. My zwiększyliśmy to w roku 2016 i 2017 r., a na przyszły rok - 2018 - proponujemy i mamy zapisane w budżecie środki o 40% większe niż rezerwowała i wydała koalicja PO z PSL na podwyżki dla rezydentów, to jest do poziomu 1279 mln zł. Może pan mówić, że nie może pan tego słuchać, bo to są fakty, które kłują państwa w oczy. Usuwamy bowiem skutki bezczynności naszych poprzedników w tym zakresie, w zakresie niezapłacenia szpitalom za nadwykonania. Przeznaczyliśmy już w tym roku ponad 1 mld dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na zapłacenie za nadwykonania szpitalom, które państwo lekceważyliście, bo waszym celem była komercjalizacja i prywatyzacja szpitali. I mamy tego skutki.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: A waszym - telewizja.)

    Mamy tego skutki w szpitalach powiatowych, bo waszym celem było wydzierżawianie przez starostów powiatowych majątku szpitali prywatnym spółkom. Mamy tego skutki na terenie polski powiatowej. Jeśli ktoś chciałby znać szczegóły, to bardzo proszę, zapraszam, oprowadzę państwa po województwie lubelskim i zobaczycie państwo, jak wyglądają rezultaty waszej polityki zdrowotnej, jak to funkcjonuje, jaka jest jakość usług w szpitalach, co mają do powiedzenia inspektorzy pracy, co ma do powiedzenia narodowy fundusz i jego oddziały kontrolujące jakość usług świadczonych w tych szpitalach. To jest rezultat waszej polityki.

    Zawróciliśmy z tej złej drogi. Przeprowadzana jest reforma w postaci utworzenia sieci szpitali, która jest wdrażana na razie bez jakichś specjalnych zastrzeżeń, bezawaryjnie. Obserwujemy ten proces i będziemy w miarę możliwości dokonywać korekt. Udało się nam powstrzymać komercjalizację szpitali. Przeprowadziliśmy także, w formie już przyjętej ustawy, reformę podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadziliśmy bezpłatne leki dla seniorów. 50 mln opakowań dotarło do seniorów jako bezpłatne leki. Dzięki bezpłatnym szczepieniom przeciw pneumokokom rodzice zaoszczędzili nawet ok. 1300 zł. Zwiększamy liczbę przyjęć na uczelnie medyczne.

    Totalna opozycja w mediach lokalnych, a także tu, jak wspomniałam na początku, dezinformuje, powtarza kłamstwa, półprawdy, zaprzecza faktom w sprawie. Mówicie m.in. o zagrożeniu zamknięciem szpitali. Informuję, że klauzulę opt-out wypowiedziało do tej pory 4% lekarzy, tj. ok. 3,5 tys. osób wobec 86 tys. lekarzy w szpitalach, i 1900 rezydentów spośród 16 tys. rezydentów. Komplikacje z tego powodu miały miejsce i mają miejsce w kilku placówkach, ale są one także efektem braku kadry, który od kilku lat daje się we znaki tymże szpitalom, często szpitalom na peryferiach. Państwo nic z tym nie zrobiliście, lekceważyliście ten problem. Dzisiaj ci wszyscy, którzy przyczynili się do takiego stanu rzeczy, do likwidacji staży podyplomowych, którzy nie zapewnili podwyżek rezydentom, nie zwiększyli naboru na studia medyczne, co my robimy, staże także przywróciliśmy, którzy źle rozdzielali rezydentury, ignorowali postulaty lekarzy, ignorowali sygnały o fatalnej sytuacji w służbie zdrowia, np. w Centrum Zdrowia Dziecka, określali protesty lekarzy jako protesty marginalnej grupy niemające żadnego znaczenia, racji, jedynie podburzające pozostałych...

    (Poseł Bartosz Arłukowicz: Radzwiłł mówił.)

    To właśnie m.in. pan tak mówił, panie ministrze Arłukowicz.

    (Poseł Bartosz Arłukowicz: Zaraz pani odpowiem.)

    ...atakują nas. Pan atakuje nas za swoje zaniedbania, przerzucając skutki swoich zaniedbań na rząd Prawa i Sprawiedliwości, zaprzeczając faktom.

    Ponieważ mam jeszcze kilka minut, chciałabym zwrócić uwagę, co jest jeszcze w ustawie budżetowej na 2018 r. W ustawie budżetowej na 2018 r. należy wymienić trzy nowe programy wieloletnie: drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wieloletni program medyczny rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Zwiększono limit przyjęć na kierunek pielęgniarski na uczelniach medycznych. Kwota 12 800 mln jest zarezerwowana w budżecie na ten cel. Planuje się dokonanie przyjęć na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, co pozwoli na to, że 12 uczelni medycznych będzie mogło od roku akademickiego 2018/2019 zwiększyć limity przyjęć o 521 osób. To są konkretne działania. Wzrost wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w jednostce budżetowej - kwota 40 mld zł. Wprowadzenie elektronicznego prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty - kwota 6 mld zł. Zabezpieczenie środków wynikających z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tzw. małej nowelizacji - kwota 8165 mln zł.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Co pani opowiada?)

    Środki te pozwolą na sfinansowanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które ma bardzo szeroki wachlarz zadań, nie będę tego cytować. Utworzenie publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister rozwoju - kwota 2686 tys.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: To wszystko pani powinna powiedzieć w milionach.)

    Ponadto w projekcie ustawy budżetowej zabezpieczono środki na podwyżki dla pielęgniarek, dla ratowników, o czym wspomniałam - 177 mln zł. Kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, staże podyplomowe, specjalizacje - środki w wysokości wspomnianej wcześniej, tj. 1179 mln zł, czyli o 14% więcej nawet w stosunku do roku 2017, a tam także był wzrost.

    Proszę Państwa! Można zakłamywać liczby, można zakłamywać dane, bo łatwo jest w oczach sąsiada, pani poseł, widzieć źdźbło, a we własnym oku nie widzieć nawet belki. Proszę o refleksje w tym kierunku. Dziękuję.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: To pani mówiła. Pani powinna mówić o milionach, nie o miliardach.)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.