Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jacek Sasin - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
193 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073).

Poseł Sprawozdawca Jacek Sasin:

    Dziękuję bardzo. (Gwar na sali, dzwonek)

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Informuję Wysoką Izbę, iż w dniu 30 września 2017 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się 11 października 2017 r. Po niezaakceptowaniu przez Sejm wniosku o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu projekt ustawy zgodnie z art. 106 ust. 1 regulaminu Sejmu został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, zaś jego poszczególne części przesłano do właściwych komisji sejmowych w celu przedłożenia Komisji Finansów Publicznych stanowisk zawierających wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. Projekt ustawy budżetowej został rozpatrzony przez Komisję Finansów Publicznych zgodnie z przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem prac, a efektem tychże prac jest prezentowane sprawozdanie zawarte w druku nr 2073, do którego załączono 273 wnioski mniejszości.

    Przed omówieniem prac Komisji Finansów Publicznych nad projektem budżetu przypomnieć należy najważniejsze informacje dotyczące założeń makroekonomicznych przyjętych do konstrukcji budżetu oraz podstawowych wielkości budżetu państwa.

    Jeśli chodzi o założenia makroekonomiczne, które były przyjmowane kilka miesięcy temu, to obecnie można uznać je za właściwe, zważywszy na ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, a także fakt, iż ostatnio Komisja Europejska podwyższyła przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej oraz w Japonii. Rząd, przygotowując projekt budżetu, zakładał, iż w 2018 r. w ujęciu realnym wzrost PKB wyniesie 3,8%, podczas gdy wiosenna prognoza Komisji Europejskiej - z maja 2017 r. - zakładała wzrost PKB w Polsce na poziomie 3,2%, natomiast z prognoz makroekonomicznych profesjonalnych polskich prognostów z czerwca 2017 r. wynikało, iż tempo wzrostu PKB nie powinno w 2018 r. wyjść poza przedział od 3,1% do 4,1%, więc ok. 3,7% PKB według prognozy centralnej.

    Ostatnie dane GUS za trzy kwartały ubiegłego roku wskazują, że w roku 2017 wzrost PKB może być wyższy, niż planowano, czyli wyższy niż 3,6%, skoro w I kwartale PKB wyrównany sezonowo wynosił 4,4%, w II kwartale - 4,2%, zaś w III kwartale - 5%. Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych polskich prognostów z września 2017 r. wskazywały zaś, iż tempo wzrostu PKB prawdopodobnie wyniesie pomiędzy 3,9 a 4,2% w 2017 r. oraz między 3,4 a 4,2% w roku 2018, co nakreśla scenariusze centralne dla tych lat odpowiednio na 4 i 3,8%.

    Z ostatniej, jesiennej prognozy Komisji Europejskiej wynika też, co następuje.

    W 2018 r. Polska nadal będzie miała wyższe tempo wzrostu niż średnie w Unii Europejskiej i w strefie euro, przy czym wyższe tempo niż w Polsce przewidywane jest tylko dla czterech państw Unii Europejskiej, tj. Irlandii, Malty, Słowenii i Rumunii.

    Inflacja w Polsce wyniesie w 2018 r. 2,1%, a więc będzie niższa, niż to założył polski rząd - a to założenie to 2,3% - ale wyższa zarazem niż w Unii Europejskiej, gdzie wynosi średnio 1,7%. Inflacja wyższa niż w Polsce ma wystąpić tylko w sześciu państwach Unii Europejskiej, tj. w Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.

    W 2018 r. inwestycje wzrosną w Unii Europejskiej o 3,7%, a w strefie euro - o 3,9%. W Polsce będzie to wzrost dwukrotnie wyższy, szacowany przez Komisję Europejską na prawie 8%, 7,9%. Wyższy wzrost inwestycji niż w Polsce mają mieć trzy państwa Unii Europejskiej, a niższy 24 państwa, więc Polska będzie liderem, jeśli chodzi o wzrost inwestycji. Przewidywany przez Komisję wzrost inwestycji będzie wyższy o 0,3 punktu procentowego od przyjmowanego przez polski rząd, który założył, iż to będzie 7,6%, co wiąże się z przyspieszeniem wykorzystania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. Szybsze i sprawniejsze wykorzystanie środków unijnych jest szczególnie ważne dla Polski, zważywszy na ustalenia ostatnich kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

    Deficyt budżetowy sektora finansów publicznych stanowić będzie w 2018 r. w państwach Unii Europejskiej 1,1% PKB, w państwach strefy euro zaś - 0,9% PKB. W Polsce ma on wynieść według Komisji Europejskiej 1,7% PKB, tj. ma być niższy, niż to zakładał rząd w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Rząd szacował ten deficyt aż na 2,7% PKB. Także zdaniem Rady Polityki Pieniężnej deficyt sektora w roku 2018 może kształtować się na poziomie niższym od poziomu wskazanego przez rząd. Oznaczałoby to, że deficyt w relacji do PKB byłby nadal niższy od limitu wynikającego z europejskich reguł fiskalnych.

    Dług sektora finansów publicznych stanowić będzie w roku 2018 w państwach Unii Europejskiej 81% PKB oraz 87,2% PKB w państwach strefy euro, w Polsce zaś wyniesie on 53% PKB, a więc będzie to poziom relatywnie niski. Oznacza to, że w roku 2018 stabilność finansów publicznych będzie w Polsce zachowana.

    Jeśli chodzi o składowe PKB, to przypomnieć można, iż rząd zakłada w 2018 r. nieco niższą niż w roku 2017 dynamikę eksportu i importu, dzięki czemu utrzymywać się będzie bezpieczny deficyt na rachunku obrotów bieżących, stanowiący 1% PKB. Jednocześnie nastąpić ma zwiększenie popytu krajowego o 3,9%.

    Wracając do założeń przyjętych przez polski rząd przy konstrukcji budżetu na 2018 r., należy dodać, iż zakłada się, że w 2018 r. sytuacja na rynku pracy będzie się w dalszym ciągu poprawiała. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma wynieść 10 457 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec okresu ma spaść do poziomu 6,4%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7% i wyniesie 4443 zł, natomiast przeciętne miesięczne emerytury i renty wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwiększą się o 4%, tj. do poziomu 2138 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. Z kolei przeciętna miesięczna emerytura rolnicza łącznie z dodatkami wypłacana z KRUS wzrośnie do 1120 zł, renta zaś - do 1073 zł.

    W przedłożonym Sejmowi projekcie budżetu na 2018 r. rząd przyjął dochody w wysokości 335,7 mld zł, tj. wyższe o 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, a jednocześnie w prognozie zakłada się wzrost dochodów podatkowych o 6,6%. Na zwiększenie dochodów budżetu wpływ będą miały głównie wskazane wcześniej korzystne czynniki makroekonomiczne oraz działania mające na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego. Działania te to m.in. poszerzenie zakresu stosowania jednolitego pliku kontrolnego, a więc lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych służących do wykrywania faktur dokumentujących czynności fikcyjne, monitorowanie drogowego przewozu towarów, rozpoczęcie procesu wdrażania elektronicznych kas fiskalnych on-line, wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności czy wprowadzenie w przepisach dotyczących podatków dochodowych CIT i PIT rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

    Wydatki budżetu państwa na rok 2018 zostały ustalone w oparciu o tzw. regułę wydatkową zawartą w art. 112aa ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nią zaplanowano limit wydatków w kwocie 397,2 mld zł, co oznacza ich wzrost o 12,4 mld zł, tj. o 3,2% w stosunku do poziomu przyjętego w ustawie budżetowej w roku 2017. Tym samym udział wydatków w PKB wyniesie 19,3% wobec 19,9% w roku 2017.

    W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017...

    (Poseł Tadeusz Cymański: Osiemnasty.)

    ...zapewniono środki m.in.: na finansowanie programu ˝Rodzina 500+˝; na skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn; na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 102,7%; na zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. o ponad 3,9 mld zł w stosunku do roku 2017; na kontynuację zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego; na finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu ˝Mieszkanie+˝; na wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach objętych subwencjonowaniem prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r.; na wzrost dotacji na ratownictwo medyczne w celu sfinansowania o kolejne 400 zł podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz ratowników i dyspozytorów medycznych; na dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia; na realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia; na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu usprawnienia systemu przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składki ubezpieczenia; na realizację programu wieloletniego ˝Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie˝; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ˝Za życiem˝; na finansowanie ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020˝; na finansowanie ˝Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020˝; na realizację programu wieloletniego ˝Senior+˝; na finansowanie zadań związanych z nauką.

    Ponadto w projekcie ustawy, w projekcie budżetu zapewniono kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak: zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zabezpieczenie środków na dopłaty do paliwa rolniczego czy też ochrona wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej.

    Reasumując, warto podkreślić, iż projekt budżetu na rok 2018 będzie odzwierciedlał realizację priorytetów rządu i zobowiązań wyborczych. Zapewni on finansowanie podstawowych funkcji państwa przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych.

    Wysoka Izbo! Przejdę w tej chwili do omówienia prac w komisjach i omówię poprawki przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych.

    Prace Komisji Finansów Publicznych nad projektem budżetu odbywały się w dniach od 25 października do 1 grudnia 2017 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Komisja na swoich posiedzeniach rozpatrywała własne części budżetowe oraz opinie innych komisji sejmowych w zakresie określonym postanowieniem marszałka Sejmu z dnia 10 października 2017 r.

    W czasie posiedzeń Komisji Finansów Publicznych prezentowane były opinie o rozpatrywanych fragmentach budżetu przez reprezentantów innych komisji i posłów koreferentów z ramienia Komisji Finansów Publicznych, odbywała się dyskusja, zadawane były pytania i udzielane były odpowiedzi przez przedstawicieli rządu i dysponentów budżetu. Posłowie otrzymali też do wykorzystania opinie Biura Analiz Sejmowych.

    W trakcie posiedzeń Komisji Finansów Publicznych posłowie przedstawiali najważniejsze informacje z dyskusji na posiedzeniach innych komisji, a także zadawali szereg szczegółowych pytań dotyczących zaplanowanych budżetów niektórych jednostek cieszących się dużą autonomią budżetową, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym zwłaszcza Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, rzecznika praw obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

    Zainteresowanie posłów budziły kwestie dotyczące nie tylko poradzenia sobie w dalszej przyszłości z długiem publicznym oraz długiem sektora rządowego i samorządowego, ale także kwestie dotyczące poziomu zaplanowanych niższych wpłat do budżetu państwa z dywidend Skarbu Państwa. Z uzyskanych odpowiedzi wynikało m.in., że Skarb Państwa nie oczekuje, by dywidendy były wypłacane, ale raczej by wygospodarowane zyski pozostawały w spółkach Skarbu Państwa i były przez nie inwestowane. Niższe dywidendy są też efektem niższych zysków spółek na skutek konkurencji międzynarodowej, wywołanej m.in. importem nawozów sztucznych z Rosji. Warto jednak podkreślić, że wiele kwestii ujmowanych w dyskusji w odniesieniu do polityki spółek Skarbu Państwa winno było być raczej poruszanych na forum Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

    Niepokój niektórych posłów wzbudzał poziom wynagrodzeń w niektórych jednostkach, m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy występowanie dysproporcji płacowych, np. w organach kontroli między Najwyższą Izbą Kontroli a RIO i Państwową Inspekcją Pracy, bądź dysproporcji innego rodzaju, np. między sądami a prokuraturami, czy w zakresie proporcji finansowania wydatków ze źródeł krajowych i unijnych w rolnictwie lub finansowania sportu dzieci i młodzieży poprzez państwowe fundusze celowe.

    W tej dyskusji pytano również o obniżenie środków na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy niewystarczające w stosunku do potrzeb zdaniem dyskutantów wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwestie te były szczegółowo wyjaśniane i w zasadzie można wskazać, iż część problemów została rozwiązana dzięki nowelizacji budżetu roku 2017 oraz poprawkom zgłoszonym do projektu budżetu w 2018 r., a także nowelizacji ustaw okołobudżetowych. Dotyczyło to m.in. zwiększenia wydatków Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy wydatków na prokuratury, a także wydatków na kulturę i ochronę zabytków. Część obaw posłów można było uznać za bezzasadne w sytuacji, kiedy wydatki zaplanowane przez rząd w roku 2018 na niektóre dziedziny, np. na rolnictwo, kulturę fizyczną, naukę, a także dla PFRON są wyższe niż w roku 2017.

    Posłowie interesowali się także wydatkami na infrastrukturę, zwłaszcza drogową. Burzliwa dyskusja w tym zakresie wskazała na potrzebę lepszego przygotowywania informacji szczegółowych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Z informacji przytaczanych przez przedstawiciela resortu wynikało, iż zaplanowane na rok 2018 wydatki całościowe to kwota 37,3 mld zł przy 27 mld zł w roku 2017. To dotyczy oczywiście resortu infrastruktury i budownictwa, o czym mówiłem przed chwilą. Alokacja dla dróg krajowych w obecnej perspektywie finansowej jest na analogicznym poziomie jak we wcześniejszej perspektywie, czyli 40 mld zł, aczkolwiek w obecnej perspektywie finansowej zmieniany był system kalkulacji dofinansowania z tzw. luki indywidualnej na tzw. lukę ryczałtową, tj. odejście od dofinansowania przeliczanego skomplikowanym algorytmem w stosunku do każdego pojedynczego projektu na rzecz rozwiązania, w którym dla każdego projektu dofinansowanie unijne wynosi ok. 50%. Wydatki na cały ˝Program budowy dróg krajowych˝ wzrosły ze 107 mld zł w roku 2017 do 135 mld zł, a rozkład tych wydatków w poszczególnych latach wynika z sugestii branży drogowej.

    Ponadto w odniesieniu do kwestii finansowania dróg powiatowych czy dopłat albo współfinansowania dróg samorządowych resort wskazał, iż na rok 2018 utrzymana zostanie na razie taka wielkość jak w roku 2017, z tym że resort pracuje nad nowym źródłem finansowania tych dróg, chce, aby w tym zakresie działał Fundusz Dróg Samorządowych.

    Dyskusja dotyczyła również programu mieszkaniowego. Tutaj ta dyskusja była taką dyskusją również natury historycznej, sięgającą do tych programów, które działały w poprzednich latach.

    Dyskutowano również o Państwowym Gospodarstwie Wodnym ˝Wody Polskie˝ - to już w zakresie oczywiście innego resortu - i możliwościach finansowych tego nowego podmiotu, który będzie zarządzał polskimi wodami.

    Wątków w dyskusji było wiele i oczywiście nie sposób przytoczyć wszystkich, które w tej dyskusji na temat budżetu się pojawiły. Trzeba tylko powiedzieć, że część odpowiedzi była również przekazywana posłom drogą pisemną.

    Jeśli chodzi o prace komisji, do których skierowany był projekt ustawy budżetowej do rozpatrzenia w zakresie ich kompetencji, to warto przypomnieć, iż komisje sejmowe przedłożyły Komisji Finansów Publicznych łącznie 26 opinii, przy czym znaczna większość komisji nie wnosiła w nich żadnych zastrzeżeń do projektu ustawy budżetowej, akceptując przedłożenie rządowe. Tylko niektóre komisje przedstawiły propozycje poprawek, których w sumie nie było dużo, o czym za chwilę.

    Do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 zgłoszonych zostało łącznie 409 poprawek, w tym dwie poprawki dotyczące części tekstowej. Spośród poprawek dotyczących załączników budżetu: 143 poprawki dotyczyły dochodów budżetu państwa zawartych w załączniku nr 1 i wskazywały na potrzebę podniesienia dochodów podatkowych, głównie z podatku od towarów i usług, po to aby możliwe było sfinansowanie określonych wydatków wskazanych w tych poprawkach; 259 poprawek dotyczyło wydatków budżetu państwa ujętych w załączniku nr 2 i były to głównie poprawki zmniejszające jedne wydatki po to, aby zapewnić sfinansowanie innych wydatków wskazanych w tych poprawkach; sześć poprawek dotyczyło zmian w innych załącznikach.

    Komisje zgłosiły 19 poprawek oraz dołączyły do swoich opinii pięć zdań odrębnych. Posłowie zaś zgłosili 385 poprawek, przy czym większość tych poprawek została przedłożona przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W dniu głosowań została wycofana jedna poprawka dotycząca części tekstowej, a akceptację komisji uzyskało jedynie 67 poprawek, w tym jedna do części tekstowej. Komisja nie przyjęła 341 poprawek, z których zdecydowana większość została ponownie zgłoszona jako wnioski mniejszości.

    Komisja nie zaakceptowała żadnego ze zdań odrębnych ani tych poprawek, co do których opinię negatywną en bloc wyraziła przedstawiciel rządu pani minister Teresa Czerwińska. Zastrzeżenia pani minister budziły w szczególności te poprawki, w których jako źródło finansowania dodatkowych wydatków zostało wskazane zwiększenie dochodów budżetu państwa z podatku VAT w ramach części budżetowej 77, zmniejszenie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa w ramach części budżetowej 79 oraz zmniejszenie środków w ramach rezerwy celowej w poz. 8, czyli rezerwy przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

    I tak, zgłoszone poprawki przewidywały kwotę zwiększeń dochodów budżetowych na łączną kwotę blisko 10 mld zł, w tym z podatku VAT ponad 9 mld zł, a tym samym w sposób istotny ingerowały w stronę dochodową budżetu, bez zaproponowania zmian w systemie podatkowym skutkujących w sposób efektywny zwiększeniem dochodów. W tym kontekście przypomniano też, że w konstrukcji budżetu tylko z samych działań dyskrecjonalnych została zaplanowana kwota w wysokości 10,7 mld zł.

    Kolejna grupa poprawek wskazywała jako źródło finansowania - na łączną kwotę ponad 3,3 mld zł - środki z części 79, w której przewidziane są wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa. Wydatki na obsługę długu są zgodne z regulacjami ustawy o finansach publicznych i są wydatkami o charakterze priorytetowym. Są one w znacznym stopniu już zdeterminowane. Mają taki charakter w ustawie budżetowej, a zatem nie ma możliwości ich zmniejszenia. Warto też przypomnieć, iż w relacji do PKB koszty obsługi długu ulegną obniżeniu w roku 2018 do poziomu 1,49% PKB.

    Poprawki wskazujące jako źródło finansowania rezerwę celową w poz. 8 zmniejszałyby znacząco tę rezerwę - na łączną kwotę 4,3 mld zł, tj. absorbowałyby ok. 80% wydatków ujętych w tej rezerwie. Rezerwa ta jest przeznaczona na współfinansowanie krajowe w bieżącej perspektywie finansowej. Z doświadczenia z realizacji poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 wynika, że rok 2018 powinien być przełomowy, jeśli chodzi o wydatki w zakresie środków europejskich. Porównując harmonogram czy strukturę wydatków w czasie, w podobnym roku, czyli w roku 2011, wydatkowano w ramach funduszy strukturalnych kwotę blisko 43 mld zł, co stanowiło 15% całej alokacji środków przyznanych Polsce. Gdyby tę kwotę odnieść do obecnej perspektywy finansowej, to wydatki powinny wynieść ok. 50 mld zł na same fundusze strukturalne. Stąd biorąc pod uwagę pewne opóźnienia we wdrażaniu programów w obecnej perspektywie, ta kwota powinna być nawet wyższa, a środki w rezerwie zaplanowano w wysokości 4,95 mld zł.

    Ponadto przedstawiciel rządu pani minister Teresa Czerwińska zwracała uwagę, że część poprawek pozbawiona była podstawy prawnej. Chociażby poprawki, które dotyczyły zmniejszenia wydatków w części 29: Obrona narodowa, czyli zmniejszenia wydatków, które skutkowałoby de facto zmniejszeniem środków wydatkowanych na cele obronne w roku 2018, co byłoby naruszeniem przepisu art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym przepisem na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2% PKB.

    Jeśli chodzi o pozostałe najważniejsze źródła finansowania, to wskazywano rezerwę celową w poz. 83: Środki na finansowanie zadań związanych z organizacją w Polsce Wystawy EXPO 2022 w Łodzi. W tej pozycji łączna kwota proponowanych w poprawkach zmniejszeń tej rezerwy wynosiła 276,1 mln zł. W odniesieniu do tej rezerwy wskazać jednak należy, iż w dniu 15 listopada 2017 r. w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu podczas 162. sesji posiedzenia Międzynarodowego Biura Wystaw odbyło się głosowanie, które zadecydowało o przekazaniu prawa do organizacji Expo w roku 2022 Argentynie. W związku z tym, że rząd z inicjatywy ministra rozwoju i finansów zabezpieczył niezbędne środki finansowe związane z ubieganiem się Polski o organizację międzynarodowej wystawy Expo 2022 w Łodzi, pojawiła się możliwość zwolnienia czy zagospodarowania środków tej rezerwy w łącznej kwocie 360,3 mln zł na dodatkowe zadania, w tym zadania finansowane przez poszczególnych wojewodów.

    Wiele poprawek dotyczyło właśnie przekazania środków do wojewodów na realizację wyszczególnionych w poprawkach zadań. Pani minister zaznaczyła jednakże, iż z uwagi na brak możliwości dokonania podziału środków przewidzianych na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej w tej ogromnej ilości poprawek istniała możliwość ujęcia ich w rezerwie planowanej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. Ponieważ z regulacji tego artykułu wynikało ograniczenie poziomu, wysokości planowanych wydatków w ramach rezerwy do 1% wydatków z wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, konieczne stało się wprowadzenie zmiany służącej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, tzn. wyłączenie z zastosowania art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie takie umożliwia finansowanie zadań w sposób elastyczny w różnych obszarach działalności publicznej, oczywiście w ramach obowiązujących procedur i regulacji prawnych i po ich zastosowaniu.

    Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy budżetowej na rok 2018 wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe komisje i po otrzymaniu opinii dotyczącej zgodności z prawem Unii Europejskiej wnosi o uchwalenie przez Wysoką Izbę załączonego projektu ustawy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.