Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Józefa Hrynkiewicz, Anna Czech i Elżbieta Duda - Zapytanie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Józefa Hrynkiewicz, Anna Czech i Elżbieta Duda - PiS w sprawie dalszej profesjonalnej opieki dla pacjentów po leczeniu szpitalnym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
481 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Elżbieta Duda:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Z różnych miejscowości w całej Polsce do nas jako posłów docierają informacje o pacjentach, którzy po leczeniu wymagają dalszej profesjonalnej opieki, a rodziny nie są w stanie jej im zapewnić. W związku z tym chorzy pozostają na oddziałach szpitalnych, pomimo że nie wymagają hospitalizacji. Sytuację pogarsza brak miejsc w zakładach opiekuńczych, leczniczych, domach pomocy społecznej czy hospicjach. Przedłużanie tej nieuzasadnionej hospitalizacji generuje dodatkowe koszty dla szpitali, jest dla nich dużym obciążeniem.

    W związku z powyższym zwracam się do pani minister o odpowiedź na następujące pytania. Czy ministerstwo zna i analizuje sytuację chorych, którzy po zakończeniu leczenia w szpitalach wymagają umieszczenia w zakładach opiekuńczych czy opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej lub w hospicjach? Drugie pytanie: Jakie działania podejmuje minister zdrowia w celu zapewnienia ciągłości hospitalizacji, leczenia pacjenta wypisanego ze szpitala? I jeszcze jedno pytanie: Jak wygląda w ocenie ministerstwa dostępność tych świadczeń rehabilitacyjnych, dynamika finansowania świadczeń rehabilitacyjnych i opieki długoterminowej w trosce o zabezpieczenie opieki dla pacjenta? Dziękuję bardzo.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Dziękuję bardzo paniom posłankom za zadanie tego pytania. Problem poruszany przez panie jest bardzo ważnym problemem, z którym boryka się obecnie służba zdrowia. Poprzedni sposób finansowania świadczeń zdrowotnych - sposób finansowania za usługę - spowodował, że zaburzona została koordynacja procesu leczenia, powstały utrudnienia związane z kontynuacją procesu leczenia.

    Szanowni Państwo! Pacjent, który po pobycie w szpitalu wymaga kontynuacji leczenia na oddziale rehabilitacyjnym, w zakładzie opieki długoterminowej czy też w zakresie opieki ambulatoryjnej, po wypisaniu ze szpitala, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, otrzymuje stosowne skierowanie wydane przez lekarza prowadzącego. Zgodnie z ustawą pacjent ma prawo do wyboru świadczeniodawcy, a zatem każdy może zdecydować, w którym podmiocie leczniczym chciałby kontynuować pobieranie świadczeń. Niemniej jednak do ministra zdrowia docierają informacje - już zresztą docierały od wielu, wielu lat - że dostępność tych świadczeń poszpitalnych w dużej mierze jest ograniczona. W zależności od trybu skierowania, czy jest to skierowanie pilne, czy ten konkretny przypadek wymaga pilnej reakcji, czy może być przyjęty w trybie stabilnym, okres oczekiwania na świadczenie jest różny.

    Minister zdrowia od kilku lat podejmuje konkretne działania mające na celu koordynację dalszych procesów leczenia. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wprowadziliśmy m.in. kompleksową opiekę w kilku rodzajach świadczeń, tych najistotniejszych z punktu widzenia epidemiologii w naszym kraju. I tak zostało wprowadzone kompleksowe świadczenie w zakresie postępowania po zawale serca. Pacjenci po zawale mięśnia sercowego mają zagwarantowaną kompleksową opiekę w postaci rehabilitacji. Polega to na koordynacji wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału. W ramach tej koordynacji świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić prowadzenie procesu terapeutycznego z uwzględnieniem zindywidualizowanych potrzeb pacjenta, według ustalonego wcześniej planu leczenia.

    Podobna sytuacja ma również miejsce w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu epizodów związanych z udarem. W tym wypadku również zagwarantowana jest wczesna rehabilitacja neurologiczna. Tacy pacjenci, w ramach skoordynowanego świadczenia, mają zapewnioną dostępność do wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

    Podobna kwestia, związana z koordynacją procesów leczenia, występuje również w przypadku nowotworów piersi. W tym wypadku również, po zastosowaniu konkretnej metody leczenia, zabezpieczamy kompleksową rehabilitację, która ma nie dopuścić do rozwoju obrzęku czy osłabienia sprawności kończyn.

    To są przykłady konkretnych działań, które minister podejmuje w tych najistotniejszych przypadkach, mając na celu zapobieganie niepożądanym efektom, które mogą się pojawić w wyniku braku możliwości kontynuacji leczenia.

    Poza tym wprowadziliśmy również w systemie nowe produkty dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. koordynowaną opiekę nad ciężarną, koordynowaną opiekę nad dzieckiem. Ma to związek z ustawą ˝Za życiem˝ i dotyczy sytuacji, kiedy dzieci, które rodzą się z problemami zdrowotnymi, w ramach dziecięcych ośrodków koordynujących, mają możliwość kontynuacji leczenia, rehabilitacji i koordynacji tych wszystkich procesów poprzez jednostki, które zakontraktowały te rodzaje świadczeń. Jest to jeden z elementów poprawy dostępności do świadczeń, które niezbędne są do utrzymania stanu zdrowia po procesie leczenia szpitalnego.

    Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że minister zdrowia podejmuje też inne działania, które mają zwiększyć dostępność do świadczeń w leczeniu poszpitalnym, m.in. w ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę, która gwarantowała osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom niepełnosprawnym dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych bez skierowania i poza kolejką. Te osoby korzystają z tego typu świadczeń. Ponadto świadczeniodawcom zostały przekazane dodatkowe środki w wysokości 5% wartości obecnego kontraktu. Te świadczenia są realizowane. Dostępność do produktów leczniczych, do środków ortopedycznych bez ograniczeń - to również są działania związane z kontynuacją leczenia, które podejmuje minister zdrowia.

    Natomiast kwestia dostępności do opieki długoterminowej wymaga współpracy m.in. z samorządami lokalnymi. Chodzi tu zarówno o tworzenie nowych stacjonarnych miejsc (Dzwonek) opieki długoterminowej, jak również o rozwijanie świadczeń środowiskowych i dziennych dedykowanych właśnie pacjentom, którzy wymagają kontynuacji rehabilitacji czy opieki pielęgnacyjnej.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Moje pytanie dotyczy opieki nad osobami o bardziej skomplikowanych dolegliwościach. Bardzo często jest tak, że przy leczeniu dolegliwości związanych z układem krążenia pojawiają się dolegliwości neurologiczne. Wówczas taki pacjent nie podlega opiece ani kardiologów, bo oni skończyli swoje działania, ani neurologów, ponieważ neurolodzy nie rozpoczynali tego leczenia i nie uważają, że muszą podjąć takie działania. Z mojego poselskiego doświadczenia wynika, że takich pacjentów nikt nie chce przyjmować, ponieważ ich leczenie jest bardzo trudne i niepewne. Najczęściej szpitale, i taki przykład mamy obecnie w Warszawie w renomowanym szpitalu, odsyłają rodzinę, żeby poszukała sobie takich usług prywatnie. (Dzwonek) Po pierwsze, takie usługi wykonywane prywatnie oczywiście są bardzo kosztowne, po drugie, także prywatne obiekty nie chcą przyjmować. Co w tej sprawie można zrobić? Doceniam to wszystko, co robi ministerstwo, ale co w tak trudnym przypadku ma począć rodzina, która jest odsyłana na wolny rynek, który nie oferuje tych usług?

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Problem, o którym pani poseł mówi, minister zdrowia analizuje na bieżąco. Przygotowujemy zmiany w tym zakresie. Chodzi o wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem, ale również kwestie tego typu, że w wyniku rozwoju technik medycznych, sposobów nowoczesnych terapii bardzo często udaje nam się uratować życie ludzkie, natomiast czasem powstają wtedy pewne dysfunkcje, które wymagają kontynuacji leczenia, fizjoterapii, opieki, nie tylko opieki pielęgnacyjnej, ale również wsparcia socjalnego.

    Do tej pory te świadczenia były finansowane przez dwa resorty: resort zdrowia, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, finansował zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne, oddziały dzienne, jak również zespoły leczenia środowiskowego, opiekę długoterminową, środowiskową, natomiast gros świadczeń związanych z socjalną stroną było realizowane i finansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uznaliśmy, że należy zintegrować te dwa systemy, aby efektywniej gospodarować środkami. W tej chwili trwa robocza dyskusja na temat, w jaki sposób zintegrować te wszystkie zasoby, które posiadamy w ramach tego systemu, tzn. nie tylko zasoby finansowe, ale również kadrowe i możliwości instytucjonalne, po to, aby rzeczywiście zapewnić seniorom czy osobom niepełnosprawnym opiekę. Jak państwo wiecie, w Ministerstwie Zdrowia w ramach środków unijnych prowadzony był pilotaż tworzenia tzw. DDOM-ów, czyli dziennych domów opieki medycznej, w których udzielane byłyby zarówno świadczenia medyczne, jak i świadczenia socjalno-opiekuńcze. Ten pilotaż przyniósł bardzo dobre efekty i obecnie pracujemy nad implementowaniem tego rozwiązania w całym kraju. W wyniku współpracy z ministerstwem rodziny powstały już konkretne założenia. Chcielibyśmy, aby w jak największej liczbie jednostek samorządów terytorialnych takie dzienne domy opieki medycznej powstawały. Przewidujemy finansowanie dwutorowe: świadczenia zdrowotne będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a socjalne - przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    Takie zintegrowanie tych dwóch służb w ramach opieki nad pacjentem może przynieść dobry efekt i myślę, że to jest ten model, do którego realizacji będziemy dążyć. Tak jak powiedziałam, jesteśmy bardzo zaawansowani w tych rozmowach i w niedługim czasie prawdopodobnie pojawi się konkretna propozycja, która będzie przedstawiona do konsultacji publicznych.

    Wspomniałam w poprzedniej wypowiedzi, że dużą rolę i możliwość wsparcia widzimy w samorządach lokalnych. (Dzwonek) Wiemy, że w wielu szpitalach powiatowych nie do końca wszystkie łóżka są wykorzystywane. Ten potencjał nie jest wykorzystywany, więc też należałoby się zastanowić i podjąć działania w kierunku przekształcenia np. pewnych oddziałów w zakłady opiekuńczo-lecznicze czy w zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze po to, żeby rzeczywiście ci pacjenci nie leżeli w szpitalu na oddziale wewnętrznym, bo to nie jest środowisko przyjazne dla pacjenta, chodzi o to, aby mieli zabezpieczoną pomoc instytucjonalną, jeżeli w ogóle nie mogą samodzielnie funkcjonować całodobowo w domu. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.