Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Zbigniew Chmielowiec i Mariusz Trepka - Zapytanie z dnia 04 lipca 2019 roku.

Pytanie w sprawie wsparcia udzielonego OSP w ramach programu modernizacji służb mundurowych - ustanowionego w grudniu 2016 r. - od początku jego funkcjonowania do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1557 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o ustanowieniu ˝Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020˝. Na realizację programu została przeznaczona kwota ponad 9 mld zł, z czego ponad 500 mln zł zagwarantowano na unowocześnienie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Od 2016 r. zostały wprowadzone nowe zasady przyznawania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych. Nowy sposób podziału środków wzbudzał niezadowolenie przedstawicieli Zarządu Głównego OSP, a w przestrzeni medialnej pojawiały się nieprawdziwe informacje, jakoby nowa formuła dofinansowania miała prowadzić wręcz do likwidacji jednostek ochotniczych straży pożarnych.

    Te informacje początkowo wzbudzały niepokój druhów OSP w terenie. Szybko się okazało, że zgodnie z założeniami nowy system miał na celu optymalizację i zapewnienie transparentności podziału środków finansowych dla ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze zaczęły trafiać do tych jednostek, które wcześniej nie mogły liczyć na dofinansowanie.

    Panie Ministrze! Trzeci rok funkcjonowania programu i nowej formuły przyznawania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych to dobry moment na podsumowanie. Dlatego uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź na pytania, w jakiej wysokości środki finansowe zostały dotychczas przekazane ochotniczym strażom pożarnym, na jakiego rodzaju zadania, w jaki sprzęt doposażono jednostki OSP, w tym ile samochodów ratowniczo-gaśniczych przekazano. Bardzo dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Polski system ratowniczo-gaśniczy, system ochrony przeciwpożarowej składa się, można powiedzieć, z dwóch płuc. Z płuca zawodowego Państwowej Straży Pożarnej i z płuca wolontariackiego, społecznego, ochotniczych straży pożarnych. W Polsce w ciągu roku występuje ponad 500 tys. zdarzeń, do których spieszą strażacy zawodowi bądź ochotnicy albo razem. Łatwo przeliczyć, że co minutę ktoś w Polsce potrzebuje ich pomocy. Z tych 500 tys. zdarzeń połowę obsługują strażacy zawodowi, a drugą połowę albo strażacy zawodowi razem z ochotnikami, albo oddzielnie sami ochotnicy. Tak mniej więcej po 1/2, czyli 1/4 wszystkich zdarzeń jest obsługiwana przez samych druhów ochotników, a druga 1/4 z tej połowy razem ze strażakami zawodowymi. A więc dbamy o te oba płuca jednakowo, bo one są jednakowo potrzebne i działając razem, zapewniają bezpieczeństwo Polakom w najróżniejszych sytuacjach, w sytuacjach różnych opresji. Bo przecież dzisiaj są to nie tylko pożary, ale także najróżniejsze inne tzw. miejscowe zagrożenia, wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody, zagrożenia cywilizacyjne, techniczne - chodzi o różne sytuacje. I dzisiaj straż pożarna na wszystkie reaguje. Jest to najbardziej wielofunkcyjna spośród wszystkich służb. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj w Polsce naszego bezpieczeństwa zarówno bez strażaków zawodowych, jak i bez ochotników.

    Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wszystkich szczebli - razem dbamy o to, żeby wesprzeć strażaków ochotników i wzmocnić ich potencjał, tak by mogli skutecznie reagować na wszystkie zagrożenia.

    Właśnie dlatego włączyliśmy do programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 oprócz straży państwowej, zawodowej i trzech pozostałych służb w MSWiA także druhów ochotników, chodzi o wymienioną przez panią poseł kwotę 501 400 tys. zł na 4 lata, z takim oto podziałem, że 335 800 tys. to jest kwota przeznaczona dla tych jednostek, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a jest ich w Polsce ponad 16 tys. Jednostki dzielą się na te, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, takich jednostek jest prawie 4,5 tys., 4450 - ta liczba jest dynamiczna i wzrasta, bo kolejne jednostki aplikują do tego, by znaleźć się w tym systemie - dla nich jest kwota z ustawy modernizacyjnej 335 800 tys. zł, i na pozostałe jednostki OSP niewłączone do tego systemu - dla nich jest kwota 165 600 tys. zł.

    Te środki w pierwszej kolejności są przeznaczane na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, tj. najbardziej podstawowy, potrzebny sprzęt dla wszystkich strażaków, ale także na zakup sprzętu techniki specjalnej, zestawów narzędzi hydraulicznych, zestawów ratownictwa medycznego, aparatów powietrznych, pomp pożarniczych, agregatów prądotwórczych, pił do cięcia drewna, stali i betonu, drabin i innego specjalistycznego sprzętu pożarniczego, armatury wodnej i innych elementów wyposażenia. Są także przeznaczane na zakup sprzętu informatyki i łączności: radiotelefonów nasobnych, systemów selektywnego alarmowania, syren alarmowych, zestawów podhełmowych do radiotelefonów, ładowarek do telefonów itd., a także na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego, a również wspieraniu inwestycji i remontów obiektów służących druhom ochotnikom.

    Chciałbym w tym miejscu, korzystając z okazji, jak najserdeczniej podziękować wszystkim strażakom ochotnikom, a jest ich w Polsce bardzo dużo. To jest w ogóle nasza polska, piękna specyfika. Ponad 100 tys. strażaków ochotników z jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i kilkaset tysięcy innych strażaków działających w pozostałych jednostkach OSP w tych ponad 16 tys. jednostek w Polsce. Wyrażam naprawdę wielką wdzięczność za ich ofiarność, za ich profesjonalizm, bo przecież jednostki i strażacy coraz bardziej się profesjonalizują, bo tego wymagają dzisiejsza sytuacja, charakter dzisiejszych zagrożeń i konieczność współdziałania specjalistycznego ze strażą zawodową.

    Chcę też podkreślić, że strażacy ochotnicy oprócz podstawowej działalności spełniają także bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o działania integracyjne, jeżeli chodzi o społeczność lokalną, działania z dziedziny kultury. Bardzo ważny, wielki wymiar społeczny ma ich obecność w poszczególnych gminach i miejscowościach, a przecież nie ma gminy, gdzie by nie było straży ochotniczych, a nawet w poszczególnych gminach funkcjonuje po kilka, a więc są one także obecne w większych wsiach. Zasługują na wielki szacunek i wielkie uznanie, dlatego wspieramy ich i będziemy wspierać, zwiększając nakłady. Między 2015 r. a 2018 r. zwiększyliśmy dofinansowanie z budżetu państwa o ponad 30% dla druhów ochotników. W 2015 r., a więc w ostatnim roku rządów koalicji PO-PSL, naszych poprzedników, była to kwota 105,5 mln zł. W 2018 r. była to już kwota 137,5 mln zł. Do tego doszło jeszcze wsparcie z innych resortów. Minister sprawiedliwości w ubiegłym roku wsparł druhów ochotników - przeprowadziliśmy ten proces wspólnie, ale to były pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości - kwotą ponad 100 mln zł. To była naprawdę bardzo cenna pomoc. Dziękuję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za wsparcie strażaków, za współdziałanie w tym zakresie. (Dzwonek)

    Druhów ochotników wspierają także narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, nad którymi nadzór sprawuje minister środowiska.

    Już, panie marszałku, kończę tę część wypowiedzi, ale chcę jeszcze dodać, że w tym roku kupujemy właśnie dzięki tej współpracy i montażowi finansowemu, który pochodzi z różnych źródeł, ale istotną część stanowią środki narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, rekordową liczbę samochodów dla druhów ochotników. Będzie to 480 samochodów w tym roku właśnie dzięki też życzliwości, dobrej współpracy z Ministerstwem Środowiska i podległymi mu instytucjami.

    Chcę podziękować panu ministrowi Henrykowi Kowalczykowi za zrozumienie, za empatię, za współdziałanie w tym zakresie.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Dziękuję także - już ostatnie zdanie w tej części, panie marszałku - chcę podziękować samorządom, bo ich wkład w zakup każdego samochodu także jest bardzo istotny. To jest w ogóle punkt wyjścia, żebyśmy mogli złożyć ten montaż tak, aby zakupić samochody.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Milczanowska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Komendancie! Bardzo serdecznie dziękujemy za tę pomoc. My, posłowie, jesteśmy również bardzo wdzięczni druhom i druhnom z ochotniczych straży pożarnych, bo właściwie na co dzień przyglądamy się ich pracy, jesteśmy blisko ich działań i widzimy, jak to się odbywa, jak to się dzieje, jak wielkie mają ambicje, jak są bardzo zdeterminowani, aby nieść pomoc innym, i jak świetnie potrafią integrować społeczeństwo, w którym działają.

    Chciałam zadać takie pytanie: Czy znowelizowany system dystrybucji środków finansowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych przyczynił się do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszych warunków pełnienia służby? Jak to wypada w porównaniu z poprzednim sposobem przydzielania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, pan minister już wspomniał, ale chciałabym, żeby może jeszcze raz powiedział. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W 2016 r. wprowadziliśmy te nowe zasady dofinansowywania jednostek ochotniczych straży pożarnych. One były bardzo potrzebne, pożądane i doskonale się sprawdzają. Niestety wtedy opozycja w sposób zupełnie bezpodstawny zarzucała, że to będzie szkodziło jednostkom OSP. Nawet słyszałem z lewej strony sali takie zdania, że nawet carat nie zniszczył - proszę państwa, to skandal wypowiadać takie zdanie w polskim Sejmie - jednostek OSP, one zresztą wtedy powstawały, w okresie zaborów, a rząd Prawa i Sprawiedliwości i minister Zieliński zniszczą. Jakoś nie zniszczyliśmy, tylko wręcz przeciwnie - te jednostki są wzmacniane, ich potencjał jest coraz większy, a co najważniejsze, proszę państwa, budujemy poprzez ten jednolity system dofinansowywania spójny system ratowniczo-gaśniczy.

    Obecny na sali komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i zarazem szef Obrony Cywilnej Kraju dysponuje tymi środkami i on widzi w całości te potrzeby w skali kraju, poszczególnych województw, poszczególnych powiatów, bo wnioskują o to oczywiście komendanci powiatowi w konsultacjach z jednostkami OSP poszczególnych szczebli, z ich organizacjami, bo to przecież są stowarzyszenia szczebla powiatowego, wojewódzkiego, wnioskują poprzez komendantów wojewódzkich i pan komendant główny oczywiście uwzględnia hierarchizację tych potrzeb, które są zgłaszane i są formułowane w powiatach i województwach. Tak że to się dzieje w konsultacji i ze strażakami zrzeszonymi na różnych szczeblach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, i z komendantami państwowymi, powiatowymi, miejskimi, wojewódzkimi, bo oni widzą te potrzeby bliżej. To wszystko naprawdę dobrze wygląda.

    Przy wzmocnieniu środków finansowych, przy takim coraz większym finansowaniu jednostek OSP z różnych źródeł, jak słyszymy, i przy właśnie tej jednolitości traktowania, nie kto bliżej, kto szybciej, tylko kto bardziej potrzebuje, kto jest bardziej potrzebny do akcji ratowniczo-gaśniczych, do działań, do których jest przeznaczona straż pożarna, ten otrzymuje wsparcie.

    Były tu też swego czasu takie pytania z lewej strony sali: A dlaczego to komendant główny dokonuje jakichś przeglądów właśnie tych jednostek OSP, jakim prawem, skoro to są stowarzyszenia? Właśnie takim prawem, że one spełniają niezwykle ważną rolę w systemie bezpieczeństwa i komendant musi wiedzieć, które czego potrzebują, które mają jaki potencjał i jakiego rodzaju działań potrzebują dla wzmocnienia. Naprawdę ta sytuacja, proszę państwa, od 2016 r. przyniosła ogromny postęp, strażacy przekonywali się do tych rozwiązań w pewnym procesie. Sądzę, że dzisiaj już naprawdę dość powszechna jest akceptacja. Zresztą słyszę, otrzymuję też korespondencję z różnych stron, z różnych miejsc w kraju, że jest naprawdę akceptacja dla tych rozwiązań. Przynosi to dobre skutki i będziemy to kontynuować, będziemy w dalszym ciągu wzmacniać jednostki OSP.

    Będziemy też przekazywać samochody. W tym roku przekażemy nie mniej niż 50 samochodów - warto jeszcze o tym wspomnieć - z Państwowej Straży Pożarnej, samochodów jeszcze sprawnych, tylko z tym minimalnym resursem (Dzwonek), który musi być, żeby można było samochód przekazać, ale samochodów sprawnych, które jeszcze przez wiele lat będą służyły jednostkom OSP. To też jest zastrzyk, też jest zasilenie oprócz zakupu tych nowych samochodów.

    Naprawdę, szanowni państwo, nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie ma czasu, ale na te pytania, które pojawiły się odnośnie do poszczególnych województw, przekażę odpowiedź na piśmie. Jestem na to przygotowany, ale nie ma czasu.

    Chcę jeszcze zaznaczyć, że wszystkie województwa, wszystkie powiaty, wszystkie gminy i wszystkie jednostki OSP otrzymują na koniec roku czy na początku następnego roku po podsumowaniu dokładną informację o finansowaniu jednostek OSP w skali kraju, w skali województwa, w skali powiatu, gminy i dla poszczególnych jednostek, więc to jest transparentne.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Tutaj podkreślam to - panie marszałku, kończę - to jest transparentny system. Tego nigdy nie było, bo wcześniej Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nawet nie dawał sprawozdań komendantowi głównemu, więc on nie wiedział, gdzie te pieniądze idą. Dziękuję bardzo.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję bardzo.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    I jeszcze raz dziękuję wszystkim druhom strażakom i strażakom zawodowym za nasze bezpieczeństwo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.