Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jan Duda - Wystąpienie z dnia 18 lipca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
363 wyświetleń
0

Stenogram

31. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3616 i 3661).

Poseł Jan Duda:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

    Przedstawiony przez rząd projekt ustawy zawarty w druku nr 3616 ma na celu uproszczenie i usprawnienie procedur związanych z przygotowaniem i wydawaniem decyzji związanych z wpływem oddziaływania inwestycji, które zamierzają być realizowane przez inwestorów, na środowisko i udziału w nich społeczeństwa. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy zmierzają do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

    Propozycje zmian dotyczą tych aspektów wydawania decyzji związanych ze środowiskiem, które stanowią rzeczywiste bariery dla inwestorów, ale również znacząco utrudniają działania instytucjom państwowym, zwłaszcza regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

    Usunięcie tych barier wydaje się zasadne, a przy tym nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów w dziedzinie ochrony środowiska, tym bardziej że jednocześnie projekt wprowadza istotne rozwiązania służące uszczelnieniu przepisów związanych z procesem inwestycyjnym w kontekście uprawnień organów administracji architektoniczno-budowlanej.

    Projekt jest również zgodny z celami dokumentów sektorowych, w tym m.in. z celami w zakresie optymalizacji procedur administracyjnych, określonymi w strategii ˝Sprawne państwo 2020˝. Przyjęcie ustawy będzie szczególnie istotne w obliczu prowadzonych w Polsce inwestycji o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego kraju, zwłaszcza w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej.

    Projekt został bardzo szczegółowo omówiony przez panią poseł sprawozdawcę. Zawężę się więc tu tylko do tych elementów projektu, które budzą duże zainteresowanie, czyli udziału stron w postępowaniu oraz zdefiniowania strony.

    Projekt, co należy jednoznacznie stwierdzić, poszerza ilość stron postępowania przy wydawaniu decyzji środowiskowych, utrzymując status strony, tak jak to jest zapisane w zmienianej ustawie, nie tylko właścicieli działek sąsiadujących z działką inwestycyjną, ale również rozszerza to na właścicieli działek sąsiednich w promieniu 100 m. I to bez względu czy graniczą z działką inwestycyjną, czy też nie. Dodatkowo nadaje status strony wszystkim tym, którzy znajdują się w obszarze ewentualnego negatywnego oddziaływania inwestycji na ich nieruchomość, jeżeli takie oddziaływanie zostanie wykazane.

    Jednoznaczne określenie strony prowadzi do urealnienia i przyspieszenia oraz obniżenia kosztów w przypadku inwestycji publicznych, chodzi o wspomniane przeze mnie już drogi, koleje i mosty.

    Należy tu również jednoznacznie stwierdzić, że przedstawiany projekt nie zmienia statusu organizacji i stowarzyszeń w zakresie ich udziału w procesie decyzyjnym organów administracyjnych, chociaż oczekiwania, zwłaszcza gmin, co do uporządkowania tego udziału są jednoznacznie artykułowane.

    Projekt usprawnia również proces wydawania decyzji administracyjnych przez gminy w przypadku inwestycji publicznych, w przypadku których gmina jest inwestorem, z jednoczesnym zachowaniem pełnej kontroli regionalnego dyrektora ochrony środowiska nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody, aktów prawa lokalnego. Znoszone są postępowania o brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Będzie to stwierdzane raz w decyzji.

    Bardzo istotną zmianą w przypadku procedur transgranicznych jest zniesienie obowiązku tłumaczenia przez inwestora dokumentacji na języki urzędowe wszystkich państw. Jeżeli będzie to dotyczyć więcej niż dwóch państw, będzie to język angielski. Jest to zgodne z konwencją z Espoo. Takie rozwiązanie znacząco zmniejszy koszty po stronie inwestora.

    W dołączonym do projektu uzasadnieniu każda z wprowadzonych zmian jest dogłębnie i przekonująco uzasadniona. Za takie właśnie czytelne i jasne uzasadnienie bardzo dziękuję autorom projektu - pani minister, panu dyrektorowi.

    Projekt na posiedzeniach komisji ochrony środowiska został rzetelnie przepracowany, zostały omówione i przyjęte poprawki Biura Legislacyjnego i całość - pozytywnie zaopiniowana przez komisję.

    Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji i załączonym do niego (Dzwonek) projektem, druk nr 3661, w pełni go popiera i będzie głosował za jego uchwaleniem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.8
Pozycja w rankingu:
27
Liczba głosów: 35
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.