Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Lech Kołakowski - Zapytanie z dnia 04 lipca 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
245 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lech Kołakowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia, z którego mają korzystać mieszkańcy polskiej wsi. Pomoc finansowa ma na celu przede wszystkim pomoc w rozwoju gospodarstw rolnych, modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych, przeznaczanie premii dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW w latach 2014-2020 mają wynieść 13,6 mld euro. Z informacji przekazanych przez mieszkańców wsi wynika, że środki kierowane na pomoc finansową dla rolników trafiają przede wszystkim do dużych gospodarstw rolnych. Wiele z nich z pomocy takiej skorzystało wielokrotnie, co umożliwiło ich dynamiczny rozwój. Inaczej przedstawia się sytuacja małych i średnich gospodarstw rolnych, które dominują w Polsce, w tym w województwie podlaskim, którego jestem reprezentantem. Od lat nasz region boryka się z problemami emigracji, który dotyczy zwłaszcza młodych ludzi, i starzenia się społeczeństwa. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, aby zapobiec depopulacji regionu. Polska należy do najsilniejszych państw w Europie pod względem rolnictwa. Województwo podlaskie ze swym nieskażonym środowiskiem winno stać się najsilniejszym w kraju i Europie regionem rolnictwa rodzinnego i ekologicznego. Aby można było to osiągnąć, konieczne jest systemowe wsparcie małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych.

    Pytania: Jakie działanie podejmie ministerstwo na rzecz wsparcia małych i średnich gospodarstw w Polsce w najbliższych latach w zakresie pomocy rozwojowej oraz zwiększenia możliwości rozwoju produkcji w tych gospodarstwach? Z jakich środków mogą skorzystać małe i średnie gospodarstwa rolne i jakie zmiany w tym zakresie proponuje ministerstwo w kolejnej perspektywie finansowej? Jakie preferencje dla gospodarstw rolnych, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia rozwoju środkami pomocowymi, planuje wprowadzić ministerstwo? (Dzwonek)

    Pragnę też podziękować panu ministrowi i rządowi za wsparcie polskiej wsi. Bardzo dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Panie Pośle! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie. Ono zresztą mieści się w pewnym szerszym kontekście dotyczącym wspierania w Polsce również mniejszych i średnich gospodarstw rolnych, ważnych nie tylko z powodów ekonomicznych, produkcji żywności czy nieżywnościowych surowców, ale również dla utrzymywania żywotności społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Rola tych gospodarstw jest nie do przecenienia, bo od tego, czy takie gospodarstwa, uzyskując część swoich dochodów z produkcji rolniczej, część zapewne z innych źródeł, będą istniały, zależy również utrzymywanie żywotności, utrzymanie usług publicznych, w ogóle istnienie tych miejscowości.

    Błędy, jakie były związane z likwidacją rozdrobnionego rolnictwa np. w Hiszpanii, spowodowały przemieszczenie się milionów ludzi do wielkich miast, do metropolii i wyludnienie, pustynnienie prowincji hiszpańskiej. My tego błędu popełnić nie chcemy. Odejście od programu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego prowadzonego przez naszych poprzedników na rzecz rozwoju zrównoważonego jest właśnie tym racjonalnym działaniem na rzecz wzmocnienia terenów poza wielkimi miastami.

    Nie ma prostej definicji tego, co to jest małe i duże gospodarstwo. Można zastosować kryterium wielkości ekonomicznej: do 13 tys. euro. Ono nie odzwierciedla... Ono jest trochę mechanicznym ustaleniem pewnej granicy dostępności środków dla jednej czy dla drugiej grupy gospodarstw. Małe czy średnie gospodarstwa są niezdefiniowane. Korzystają one ze wszystkich form wsparcia. To przede wszystkim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mam dane na 16 czerwca, czyli sprzed 2 tygodni: złożono 4,5 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 42 mld zł, zakontraktowane jest 53% dostępnego budżetu. Trwają kolejne nabory, będą także realizowane kolejne nabory. Z tego korzystają różne gospodarstwa. Wprowadziliśmy również - zresztą to już poprzednik wprowadził, i bardzo dobrze, kontynuujemy to - rozwijamy premię na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych o potencjale do 13 tys. euro w ramach wsparcia, które się nazywa: Restrukturyzacja małych gospodarstw. Uprościliśmy warunki, które tego programu dotyczą. W 2019 r. zastosowano modyfikacje progu, które będą istotne z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i będą kluczowe dla mniejszych gospodarstw. W ramach modernizacji gospodarstw wprowadziliśmy możliwość realizacji inwestycji w nawodnienia. To się wiąże z poprzednim pytaniem. Również umożliwienie wsparcia zakupu maszyn rolniczych w związku z realizacją inwestycji budowlanych z zakresu rozwoju produkcji zwierzęcej, dodatkowa forma pomocy w formie gwarancji bankowych. Zniesienie obowiązku ubezpieczenia w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. To był pewien zabieg może bezpiecznościowy, ale dość nielogiczny. Małe gospodarstwa z reguły to są gospodarstwa dwuzawodowców. Ktoś w rodzinie, często również prowadzący gospodarstwo rolnik, musi dorabiać w innych miejscach pracy, bo to gospodarstwo nie daje wystarczających środków na godziwe utrzymanie rodziny, a w związku z podjęciem pracy w innych podmiotach z konieczności wypadał z ubezpieczenia KRUS-owskiego na rzecz ubezpieczenia ZUS-owskiego. A więc rozdzieliliśmy możliwość udzielania pomocy - niezależnie od tego, z jakiej formy ubezpieczenia społecznego rolnik korzysta. Podnieśliśmy premię dla młodych rolników do 150 tys. zł. To jest forma, z której korzystają wszystkie typy gospodarstw, również gospodarstwa mniejsze.

    Właściwie działaniem dedykowanym przede wszystkim mniejszym gospodarstwom, które ma umożliwić realizację sprzedaży, urynkowienie produktów wytwarzanych na stosunkowo niewielką skalę w gospodarstwach, jest gwałtowny rozwój i stworzenie odpowiednich przepisów prawa na rzecz rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, również rozwoju małych przetwórni surowców pochodzenia zwierzęcego w ramach produkcji małej, lokalnej i ograniczonej. To się bardzo rozwija, głównie małe gospodarstwa się tym zajmują. W tej chwili jeśli chodzi o rolniczy handel detaliczny, czyli produkty przetworzone w gospodarstwach, jest to już ok. 4,5 tys. gospodarstw; jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, tą, która nie wymaga przetworzenia, jest to ok. 11 tys. gospodarstw; ok. 3 tys. gospodarstw zajmuje się produkcją na niewielką skalę w ramach MOL. Wprowadziliśmy również premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. To też jest dedykowane przede wszystkim mniejszym gospodarstwom. Podniesiona została kwota premii w przypadku zatrudnienia jednej osoby, w tym samozatrudnienia, do 150 tys., 200 tys. - w przypadku zatrudnienia dwóch osób, 250 tys. - w przypadku zatrudnienia trzech i więcej osób. To jest również zachęta do rozwoju przedsiębiorczości i pewnej zaradności. Chodzi o rozwój pozarolniczych - nie tylko co do tego małego gospodarstwa - form wsparcia.

    Nowa perspektywa. Tak, bardzo pilnujemy tego, żeby te mniejsze gospodarstwa w Polsce miały odpowiednią pozycję i w łańcuchu od pola do stołu, ale również żeby były im dedykowane wydzielone, szczególnie korzystne formy wsparcia, bo chcemy te gospodarstwa po prostu utrzymać. Ważne są nie tylko, jeszcze raz powtórzę, z powodów (Dzwonek) produkcyjnych, ale również w odniesieniu do rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów wiejskich. Przygotowywany jest krajowy plan strategiczny na lata 2021-2027. Ten plan jest w trakcie uzgadniania także z Komisją Europejską. Zachęcam panów posłów do szczegółowego zapoznania się z tym planem. Również strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i rybołówstwa do 2030 r. zawiera całe akapity dedykowane...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję bardzo, panie ministrze.

    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski:

    ...mniejszym gospodarstwom. Dziękuję. (Oklaski)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Piotr Polak:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister przekrojowo praktycznie odniósł się do wszystkich tematów, które nawiązują do wsparcia małych i średnich gospodarstw w Polsce. Chciałbym dopytać, panie ministrze, ponieważ na jednym ze spotkań z rolnikami, bodajże w Kadzidle, ten temat się przewijał, był omawiany dość szczegółowo, właśnie temat sprzedaży bezpośredniej, o której pan minister mówił. Rolnicy produkują żywność z własnego chowu, przetwarzają ją i te produkty są sprzedawane, to odległość do 50 czy 100 km. Było zapowiedziane wsparcie takiej produkcji. Czy może już jakaś strategia w tym zakresie jest wypracowana? Ważne jest też to, o czym pan minister mówił w swoim końcowym wystąpieniu. Czy w najbliższej perspektywie jest wypracowana też strategia, aby więcej środków trafiało do małych i średnich gospodarstw? Bo wiemy, że duże już potrafią doskonale wykorzystywać środki unijne, europejskie. (Dzwonek)

    I jeszcze jedno pytanie, dotyczące...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Bardzo dziękuję, panie pośle.

    Poseł Piotr Polak:

    ...gospodarstw niskotowarowych. Czy jeszcze będą w tym roku nowe nabory? Bo już były dwa.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie marszałku, bardzo krótko.

    Panie pośle, rolniczy handel ma chyba największe ułatwienia w Europie w tej chwili. Ja nie wiem, co jeszcze w tym handlu poprawić. Wszystko, co w gospodarstwie urośnie, urodzi się, może być bezproblemowo przetworzone przez rolnika bez konieczności budowania oddzielnej fabryki czy jakichś pomieszczeń produkcyjnych - symbolicznie, że tak powiem, w kuchni, w której gospodyni przygotowuje pokarm dla tych, których najbardziej kocha, dla swojej rodziny. Rozwiązania są proste, nie wymagają zgody ani zezwoleń ze strony powiatowego lekarza weterynarii czy inspektora sanitarnego. Oczywiście kontrole będą i ja będę pierwszym, który nie dopuści do tego, żeby żywność bez kontroli trafiała na rynek. Z żywnością nie ma żartów, dlatego minimalny poziom kontroli... Przede wszystkim czystość i zasady przechowywania produktów łatwo psujących się będą kontrolowane. Ale rozwiązania są bardzo łagodne, liberalne.

    Kwota wolna od podatku - do 40 tys. zł. W przypadku dochodów powyżej 40 tys. zł chodzi raczej o prowadzenie ewidencji niż o podatek, ponieważ są one obłożone 2-procentowym podatkiem od sprzedaży, a to nie jest duży podatek.

    Rozszerzyliśmy możliwość sprzedaży - tu była obawa, czy Komisja Europejska to zatwierdzi - nie tylko o sprzedaż konsumentowi końcowemu, ale również o sprzedaż do restauracji, jadłodajni, gospodarstw agroturystycznych, sklepów. Ograniczeniem jest regionalizacja polegająca na tym, że ten lokalny sklep prowadzi sprzedaż na terenie powiatu i powiatów sąsiednich. Ale to jest duży obszar. Nie sądzę, żeby te produkty, produkowane przecież na stosunkowo niewielką skalę, musiały podlegać długim łańcuchom dystrybucji i krążyć gdzieś po świecie. One mają trafiać na rynki lokalne. Ten zapis jest absolutnie wystarczający, a jeszcze jest rozszerzony o to, że w ramach różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych, festynów, pokazów może to się odbywać na terenie całej Polski. Wydaje się to korzystne.

    Również wspieramy to finansowo. Pierwszy nabór, taki sondażowy, odbył się w lutym. Zgłosiło się, nie pamiętam, ok. 500 chętnych do skorzystania ze wsparcia. To 100 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, a w przypadku MOL - 500 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Te wnioski są w tej chwili w agencji obrabiane. Powtórzymy nabór, bo trochę środków jeszcze zostało, w sierpniu, we wrześniu. Trudno mi tu mówić o jakimś precyzyjnym terminie, ale nabory będą powtarzane. Na wsparcie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej i MOL będziemy szukali pieniędzy również poza tą kwotą, którą w tej chwili dysponujemy.

    Ukierunkowanie na wsparcie mniejszych gospodarstw wynika z polityki rządu, polityki Prawa i Sprawiedliwości. Jest również realizowane w konkretnych działaniach. Wspomniałem przy poprzednim pytaniu o dużym programie (Dzwonek) wapnowania. Tam wprowadziliśmy większe gratyfikacje dla mniejszych gospodarstw niż dla większych, więc to wsparcie występuje. Proszę być spokojnym, panie pośle. Przy tych wszystkich nowych strategiach, planach strategicznych związanych z nową perspektywą finansową właśnie małe gospodarstwa będą najbardziej preferowanymi beneficjentami. Jest głębokie przekonanie Prawa i Sprawiedliwości, że to dobrze służy polskiej wsi. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.