Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Gabriela Masłowska - Zapytanie z dnia 16 października 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
237 wyświetleń
0

Stenogram

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się dosyć często osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności i które wymagają opieki ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji. Problem polega też na tym, że jednocześnie osoby te nie posiadają świadczeń emerytalnych albo rentowych, ponieważ w ostatnich 10 latach przed wystąpieniem niepełnosprawności lub złożeniem wniosku o rentę czy o emeryturę nie mają 5 lat składkowych, jeśli chodzi o ubezpieczenia, a np. 2,5 roku. Wobec tego nie mają po prostu ani renty, ani emerytury, czyli pozostają bez środków do życia. Problem polega też na tym, że w tym momencie nie mogą korzystać ze świadczenia uzupełniającego 500+, które przyznał rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze bieżącej kadencji, a także ponieważ z przepisów wynika, że tam jest wymagana całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji. Ponadto według tej ustawy jeśli osoba kończy 75 lat i posiada dodatek pielęgnacyjny, mimo że nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, może się także o 500+ ubiegać. Są to często osoby, które 75 lat jeszcze nie skończyły. Wobec tego mam pytanie: Co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza zaproponować tym osobom, jakie widzi wyjście z tej sytuacji, beznadziejnej sytuacji wielu rodzin? Czy np. jest przewidziana jakaś droga, żeby osoby te także zostały objęte (Dzwonek) świadczeniem uzupełniającym 500+? Bardzo oczekują na to, na tę odpowiedź. Dziękuję.

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

    Pani Marszałek! Pani Poseł! Wysoka Izbo! Oczywiście wsparcie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jest ono bardzo zróżnicowane i bardzo różne instrumenty są stosowane z tego względu, że są osoby o różnych potrzebach, o różnej niepełnosprawności i ta niepełnosprawność łączy się z różnymi ograniczeniami. Stąd ilość instrumentów, które stosujemy, jest naprawdę duża. Przypomnę te najważniejsze i najczęściej stosowane. Przypomnę również, że osoby mają także wsparcie ze strony rodzin, jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, rodzeństwa wobec rodzeństwa itd., itd., więc warto też o tym pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o instrumenty rządowe - bo oczywiście rząd nie uchyla się od odpowiedzialności za funkcjonowanie tych osób - to tak jak wspomniałem, jest ich sporo.

    Zaczniemy od tego, co wszystkie osoby niepełnosprawne, ale także osoby w wieku powyżej 75. roku życia otrzymują, czyli jest to zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawany jest on na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłacany jest w wysokości 184,42 zł, od 1 listopada będzie to 215,84 zł. Przypomnę, że od 2006 r. on był niewaloryzowany, wynosił 153 zł. Dopiero w 2018 r., w następnym okresie weryfikacji tego świadczenia, podnieśliśmy go w dwóch krokach i tak jak mówię, od 1 listopada będzie wynosił 215,84 zł. Jeżeli osoba otrzymuje świadczenia ZUS-owskie, to wtedy zamiast zasiłku pielęgnacyjnego otrzymuje dodatek pielęgnacyjny w wysokości 215 zł. A więc wszystkie osoby, które ze względu na wiek czy ze względu na niepełnosprawność, czy ze względu na chorobę potrzebują zwiększonych kosztów funkcjonowania ze względu na leczenie, na niepełnosprawność, na pielęgnację, otrzymują ten zasiłek pielęgnacyjny.

    W ramach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu, jak również integracji społecznej i zawodowej ma środki, duże środki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 5,5 mld budżet PFRON-u wynosi w tym roku i oczywiście w całości jest wydatkowany na wsparcie osób niepełnosprawnych. Także w ramach tych środków PFRON-owskich finansujemy - poprzez algorytm, poprzez przekazywanie środków do powiatowych centrów pomocy rodzinie - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów z NFZ-u.

    Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, likwidujemy bariery architektoniczne i techniczne w komunikowaniu się, co jest związane z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Tak jak mówię, środki przekazujemy do PCPR-u. PCPR decyduje, która z tych osób otrzyma to wsparcie i w jakiej wysokości

    Pani poseł wspomniała o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji: 500+, które zaczęło obowiązywać. Ustawa zaczęła obowiązywać 1 października. Zgadza się to, co pani poseł mówiła, że oprócz orzeczenia o znacznej niepełnosprawności czy nawet o ograniczonej możliwości do samodzielnej egzystencji te osoby potrzebują jednego z czterech orzeczeń wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To są następujące orzeczenia: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

    Jeżeli osoba niepełnosprawna ma tylko orzeczenie o znacznej niepełnosprawności, a nie ma orzeczenia ZUS-owskiego, to oczywiście może je uzyskać. Wtedy orzeka się tylko o niezdolności do samodzielnej egzystencji, bo niezdolność do samodzielnej egzystencji jest elementem, który jest decydujący, jeśli chodzi o przyznanie świadczenia. Oczywiście trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć także świadczenia ze środków publicznych o odpowiedniej wysokości - nieprzekraczające 1600 zł. Wyłączone z tych świadczeń są wszystkie świadczenia o charakterze jednorazowym, renty rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, dodatki, a także dochody otrzymywane w związku z aktywnością zawodową, wynikające z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej. To wszystko jest wyłączone. To 1600 zł łącznych świadczeń to muszą być świadczenia ze środków publicznych. Oczywiście można też nie posiadać żadnych dochodów. To także jest częste wśród osób niepełnosprawnych.

    Jeżeli chodzi o inne instrumenty, które stosujemy, to jest to wsparcie ze środków pomocy społecznej. Osoby, które nie mają żadnych środków, nie mają renty (Dzwonek) socjalnej albo renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą starać się o zasiłek stały ze środków pomocy społecznej. Kryterium dochodowe wynosi wtedy 528 zł na osobę w rodzinie albo 701 zł w przypadku osoby gospodarującej samotnie.

    Ośrodki pomocy społecznej dysponują także specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, które mogą być przyznawane osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Może to być umieszczenie w rodzinnym domu pomocy społecznej, mieszkaniu chronionym lub w domu pomocy społecznej. Taka osoba może być też umieszczona...

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie ministrze, czas już minął.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

    ...w ośrodkach wsparcia dziennego. Tych instrumentów, które stosujemy, jest naprawdę, naprawdę dużo. Dziękuję bardzo.

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Ministrze! W związku z wprowadzeniem świadczenia uzupełniającego 500+ z dniem 1 października chciałabym zapytać, jak dużo wniosków o to świadczenie wpłynęło do tej pory i ile osób już je otrzymało. Jaka jest skala wielkości, skala zainteresowania? Czy ma pan rozeznanie - być może jest to zbyt szczegółowe pytanie, w takim wypadku będę prosiła o odpowiedź na piśmie - czy spośród tych osób, które mają orzeczenie PFRON-owskie o ograniczonych możliwościach do samodzielnej egzystencji, są osoby, które ubiegają się o orzeczenie ZUS-owskie, które jest warunkiem uzyskania przez nie 500+? Czy także osoby z orzeczeniami PFRON-owskimi (Dzwonek) wchodzą na tę drogę, żeby uzyskać 500+? Jakie jest zainteresowanie? Dziękuję.

    (Poseł Gabriela Masłowska: Jakie jest zainteresowanie?)

41. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz:

    Dziękuję, pani poseł.

    Oczywiście zainteresowanie świadczeniem 500+ dla osób niepełnosprawnych jest naprawdę bardzo duże. Ustawa weszła w życie 1 października, ale już 2 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił infolinię. Także na salach odpraw, na salach obsługi były udzielane informacje. Ponad 1 mln osób zgłosiło się do doradców emerytalnych w sprawie informacji o świadczeniu uzupełniającym. Było ponad 30 tys. osób, które tylko we wrześniu korzystały z informacji przez infolinię. Także Zakład Ubezpieczeń Społecznych i KRUS już we wrześniu umieściły na swoich stronach internetowych wzór wniosku i te wnioski były już składane. Jeżeli dobrze pamiętam, we wrześniu, zanim jeszcze ustawa weszła w życie, zostało w samym ZUS-ie złożonych 160 tys. wniosków. W tej chwili w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest 280 tys. wniosków. Natomiast część tych osób, które mają pełne orzeczenie, także o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ma już przyznane decyzje. 64 tys. wniosków jest już rozpatrzonych pozytywnie. Zostały już wypłacone pierwsze świadczenia. Świadczenia są wypłacane w tych samych terminach, co emerytury i renty. 17 mln 825 tys. zł zostało wypłacone z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także ok. 100 tys. wniosków zostało złożonych w KRUS-ie, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pozytywnie rozpatrzonych jest około 40 tys. wniosków. KRUS wypłaca świadczenia w innych terminach. Na dzień dzisiejszy już ponad 13 mln zł zostało wypłacone rolnikom, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

    Warto jeszcze wspomnieć, że i w ZUS-ie, i w KRUS-ie planujemy uruchomić - w ZUS-ie już uruchomiono, w KRUS-ie uruchomimy w drugiej połowie października... Te wnioski, wraz z załącznikami, będzie można składać on-line, czyli także...

    Oczywiście jest także możliwość załatwienia tego przez pełnomocników, bo do wniosku się załącza dokumentację medyczną i często na podstawie tej dokumentacji i wniosku zespoły orzekają, że te osoby są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Kiedy trzeba, składają wizytę, umawiają się na wizytę w domu osoby zainteresowanej. Jeśli chodzi o osoby ze znaczną niepełnosprawnością, to oczywiście bardzo dużo osób, które mają takie orzeczenie PFRON-owskie, składa wnioski o świadczenie uzupełniające. One muszą uzyskać orzeczenie, ale ze względu na to, że to jest znaczna niepełnosprawność i często, jak pani poseł mówiła, także są dodatkowe okoliczności, które towarzyszą tej znacznej niepełnosprawności, poszerzone to jest, jest specjalne wyłączenie i w wypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością jest 6 miesięcy na zdobycie orzeczenia o niesamodzielności. (Dzwonek) Wtedy te osoby od dnia złożenia wniosku otrzymują to świadczenie, z wyrównaniem. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Gabriela Masłowska: Dziękuję bardzo.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.